Creștinismul românesc în preajma Anului O Mie: în căutarea identității

 


 

 

Creștinismul, fenomenul spiritual cu cea mai revoluționară finalitate în construcția Europei a fost socotit drept unul particular pentru românii timpurii. S-a perseverat în a se crede că la începuturile medievale, el a fost o componentă a ADN-ului tuturor românilor. În fond, a fost un proces de creștere atât de normal încât este de înscris în fluxul spiritualității civilizatoare al tuturor popoarelor continentului. A menținut un fond teologic esențial, dătător de identitate, dar s-a adaptat mereu istoriei. Astăzi creștinismul încă își educă sau își câștigă adepții, devenind atractiv prin mesajele sale strict conexate vieții sociale, îi întărește cu noi argumente sau dovezi pe cei crescuți deja în mediul său ori, dimpotrivă, îi pierde în fața unor religii mai agresive sau mai rezonante pentru tipuri de conștiințe remodelate de alte împrejurări, la fel de istorice. Într-un astfel de context, un evreu poate deveni fratele călugăr de la mănăstirea Rohia, iar un neaoș coborâtor din daco-romani se poate dovedi un cadiu dobrogean înțelept.

Din punct de vedere istoriografic, tema pe care aici doar o reluăm a fost în numeroase suferințe. Dacă la unirea Transilvaniei cu vechiul regat, „taberele” ortodocșilor și greco-catolicilor se conciliau relativ privitor la studierea timpurilor medievale, lucrurile s-au agravat mai apoi. Ultima competitoare a fost scoasă fizic din ecuație, fără ca prima să nu fi avut și ea de pătimit din cauza prohibirii generale a studierii temelor religioase. Abia din deceniul opt al secolului trecut s-a înțeles că eliminarea Bisericii dintre temele studiate de istorie reprezenta nu doar o gravă amputare a cercetării ci, pur și simplu, sabotarea oarbă a surselor dătătoare de identitate românilor. După reperul stabilit de noi, istoriografia bisericească s-a reluat viguros, dar numai în haine ortodoxe, fără ca istoricii laici să mai fi recuperat vreodată o poziție normală în cadrul cercetărilor. Pentru non-clerici au existat chiar interdicții formale de publicare în reviste sau volume ale Bisericii. Urmarea a fost că, cel puțin în marile tratate, referința la spiritualitate a devenit nebuloasă ori voit acoperită de noțiuni intenționat evazive („permanență”, „continuitate spiritual㔠și altele asemenea). Așa că istoriografia bisericească și-a dezvoltat din ce în ce mai ferm un discurs paralel, axat aproape numai pe investigarea componentelor ortodoxe, în vreme ce istoricii laici au părut timorați de ideea de a se „atinge” de un teritoriu dacă nu exclusivist, măcar foarte sensibil, care avea alături amenințătoarele „mase”, teoretic încă făptuitoare de istorie (a se vedea sloganul cu „biserica și armata” în care românii au mare încredere). S-a ajuns într-atât de departe, încât relevanța izvoarelor nu a mai contat[1].  

Că avem de-a face o carență de imagine în literatura noastră de specialitate ne-o demonstrează lucrările generale europene care se ocupă cu creștinismul românesc incipient[2]. În termenii cei favorabili nouă, dar foarte vagi, s-a scris că plantatio ecclesiae pe pământul românesc s-a săvârșit prin „profunde mutații”[3]. Adevărat, dar extrem de general, fără nici un fel de detaliu de luat în seamă.

Discuțiile de ultimă oră privitoare la subiectul nostru s-au sintetizat de către Florin Curta[4]. Printre altele, autorul indică faptul, liniștitor pentru unii conaționali, că românii nu sunt singurii cărora nu li se cunoaște perioada de creștinare/convertire religioasă. În listă figurează și longobarzii, ostrogoții și gepizii. Pentru creștini, tovărășia nu este prea onorantă, dar măcar reușim să identificăm o serie în care am putea figura.

Între cele două concepte utilizate – creștinare și convertire –, doar primul are valoare reală, rezistentă, celălalt este un simplu eveniment de turnură care poate fi urmat de consecințe nesemnificative. Să mai inserăm o generalitate eludată consecvent. A te creștina însemna nu doar a începe să crezi într-un Dumnezeu unic, a purta vreun obiect marcat cu două linii întretăiate, ci de a trăi ca un creștin[5]. Or, implicând analiza modului creștin de viață, la un examen exigent, multe secole de „continuitate” ar eșua lamentabil.

Mai avem nevoie de sublinierea unei disocieri esențiale care nu s-a făcut. Una ar fi o discuție despre creștinism (religiozitate individualizată și conexiunile ei), alta ar fi despre Biserică (instituția care gestionează cultul creștin și normele de conduită ale celor aparținători). Dar, cum vom vedea mai departe, în istoriografia românească planurile s-au interferat într-atât încât să dea impresia că ar fi realități indisolubile și imposibil de cercetat diferențiat.

La începutul secolului al VII-lea, întreaga rețea ecleziastică a Bizanțului timpuriu a dispărut de la Dunăre, împreună cu structurile politice ale aceluiași stat. De atunci a încetat și orice veleitate ori posibilitate practică de a întreține ori iniția ceva bisericesc în spațiul din jurul Carpaților[6]. Cezura este într-atât de semnificativă încât a primit mai multe nume: „sfârșitul creștinismului antic în spațiul românesc”[7] ori „destrămarea Bisericii și supraviețuirea creștinismului popular”[8]. Cum Imperiul nu a avut niciodată parteneri politici serioși la nordul Dunării, el nu avea motive să facă eforturi pentru inițierea cuiva în spiritul creștinismului. Prin urmare, răspândirea și „întreținerea” unui spirit creștin rămânea pe seama unui misionarism dependent de indivizi și cu foarte puține șanse de a fi sprijinit constant și eficient de unele centre ecleziastice.

 

Mărturia arheologiei. Trecerea la subiect ar trebui prefațată cu o afirmație care nu s-a prea văzut în istoriile noastre. Biserica, ca instituție funcțională, a fost mereu un producător și colportor major de cultură scrisă sau, mai general, de cultură non-materială. Iar absența acestui tip de expresie scrisă demonstrează lipsa ei de implicare în istoria oricărui teritoriu. În România, sarcina de a argumenta existența vieții creștine a căzut, cu toată greutatea, pe umerii arheologiei.

Orice individ al societății știe că obiectele materiale și unele practici cu reflexe materiale, nu stabilesc vreo identitate foarte sigură a purtătorilor sau utilizatorilor[9]. Aculturația s-a manifestat încă din preistoria umanității. Drept urmare, niciodată nu se pot așeza semne de egalitate între semnificația particulară a unor obiecte și identitatea culturală a purtătorii lor. Ar trebui să înțelegem că odată identificate cu funcțiunile lor, obiecte de o anume factură nu construiesc automat imaginea religiei vreunei comunități. Obiectele arheologice au fost abuzate de interpretare. În ultimele studii s-a subliniat deja net că arheologia nu este în măsură să dovedească o relație certă între obiectul creștin și credința purtătorului[10]. Mai clar exprimat: multe obiecte, produse de import, sigur creștine, au putut fi purtate/folosite de necreștini. Lucrul este valabil chiar și pentru cele mai noi perioade istorice. Un centru de producție scotea la vânzare un lot de podoabe sau articole comune, însoțite de mărci creștine, pe care le-au folosit însă toți cei care depindeau exclusiv de același centru. Era cazul Imperiului Roman târziu și tot la fel, al Imperiului Bizantin, asociate cu o clientelă ce depășea considerabil hotarele politice.

Apoi, există multe obiecte totalmente neutre, alături de altele care erau gata oferite (confecționate, negociate) dinspre ateliere cu meșteri a căror religie sau simplu gust estetic nu este obligatoriu să corespundă oamenilor la care ele ajungeau spre folosire. Ambiguitatea scoate din joc o serie întreagă de piese[11]. De pildă, cruci relicvare de origine bizantină apar și în mormintele iazige din secolele XIII-XV[12]. După mărturia preotului Iulianus (1237), în rândul „alanilor” (iazigilor) de la nordul Mării Negre, purtarea crucilor era deopotrivă răspândită la creștini și necreștini[13]. Pentru a înțelege și mai bine lucrurile, ar trebui să arătăm că, pentru secolele XIV-XVI – perioada pentru care nimeni nu se mai îndoiește de un creștinism real al populației –, există semnalate mult mai puține obiecte mărunte cu posibilitatea de a fi catalogate „creștine”, decât înainte de anul 1000. Aproape că nu există țărani sau nobili care să poarte coliere cu cruci. La o asemenea comparație, oricine ar trebui să se interogheze dacă obiectele cu cruci sau mesaje clare au fost cumva selectate nu dintr-o cerere anume, ci și prin „modă”, gradul de receptivitate al culturii materiale ori selecția relațiilor economice. Se mai poate adăuga ceva, dacă avem în vedere scăderea simbolurilor materiale creștine și individuale în secolele mai târzii. Adică, am putea bănui că, într-adevăr, creștinii avuseseră nevoie de ele pentru a se face remarcați față de păgâni. Dar, locul final de ajungere al unor asemenea piese nu se putea nicicum cenzura. Tuturor li se ofereau anume obiecte, fără ca cei ce le cumpărau/primeau să le manevreze obligatoriu ca semnale exterioare ale unor credințe. Să adăugăm o precizare suplimentară. Foarte multă vreme de altfel, după deplinul succes al creștinismului, societatea a avut probleme cu identificarea oamenilor pe bază de însemne exterioare. Încă în secolul al XVII-lea, un preot ortodox era greu de distins fizic de un țăran de rând. Mai ușor se făceau remarcate stările, decât grupurile sau asociațiile care încercau să-și asume vreo identitate. Dintre „marcajele” particulare, am putea invoca, spre exemplu, aproape numai însemnele de pelerini, care deși mult mai rare în spațiul nostru, indicau în primul rând pe cei care nu erau vagabonzi, adică pe cei pasibili de tratament punitiv. 

Supralicitarea sensului unor cruci este de corijat. Un „+” nu este automat un semn hristologic, pentru că poate fi un semn de marcare, de aducere aminte, de socotire etc., ori poate avea și o limitată valență decorativă. Deși invocate drept „însemne creștine”, crucile de pe fundul vaselor ori butonul capacelor de lut, se dovedesc a fi mult mai puțin decât expresii ale unei spiritualități colective creștine, mai ales că uzitarea lor urcă bine în secole în care nimeni nu ar mai fi avut nevoie de „marcaje” creștine pe banalele vase de bucătărie (sec. XV). Pe de altă parte, aceleași însemne cruciforme, chiar dacă ar fi fost explicit religioase, analizate în contextul descoperirilor, pot produce o derută totală. Iată un singur exemplu. La Peteni (jud. Covasna), au fost descoperite în morminte, inele care au incizate pe șaton crucea dublă, bizantină[14]. S-ar putea oare afirma cu toată sinceritatea că secuii presupuși a fi acolo înhumați erau ortodocși? Traseul unui artefact special este mereu o „istorie” particulară. O spadă forjată de un artist-fierar scandinav – a cărei valoare de folosire poate fi comparată cu aceea a unei cruci relicvar, putea călători pe întregul pământ al Europei, dispărând în mormântul unui războinic bulgar aflat în garda imperială a împăratului de la Constantinopol.

Obiectele propuse drept dovezi de creștinism au fost majoritar mișcate pe calea comerțului, nu confecționate pe loc. Observația ar fi una copleșitor de importantă, căci avem astfel dovada c㠄marcajul” presupusei credințe era adus, nu germinat în pământ local. Nici acela nu poate fi numit creștin care așteaptă ca toate instrumentele de marcare a cultului să-i parvină de la zeci de kilometri distanță. Chiar dacă unele obiecte creștine s-au răspândit, mai ales în haloul vechilor centre municipale și coloniale romane târzii, iar apoi dinspre marile ateliere imperiale, teritoriul continua să rămână esențial păgân[15] prin toate celelalte mărturii avute la îndemână.

Deci, creștinismul timpuriu este argumentat prin opțiunea indivizilor sau, și mai precis, prin reflexul podoabelor care le însoțesc portul și unele obiecte uzuale. Mai departe, nu credem că cineva cu adevărat serios poate să-și închipuie că o religie se poate întreține doar prin obiecte de uz personal. Căci, dacă ne-am ascuți cât de puțin privirea, am vedea cu surprindere că inventarul descoperit și pus în evidență nu este decât cel destinat portului individual. El nu aparține unui inventar liturgic consacrat care să ne demonstreze funcționarea unor biserici. Dispunem de cruci pectorale, nu însă de cruci de altare, avem vase de lut cu tot felul de simboluri cruciforme, nu însă potire sau patere pentru împărtășanie. Există opaițe banale, dar nici un argument pentru utilizarea lumânărilor; oale de provizii, nu însă cristelnițe; morminte orientate cu fața către răsărit, dar nici un fragment de icoană. Probabil că ar trebui să multiplicăm exemplele așa încât să se vadă că avem dreptate.

Între modalitățile prin care se poate stabili nivelul organizării creștine a unui teritoriu se află una, tot de primordială arheologică, scăpată constant din atenție. Pentru orice comunitate creștină organizată, era nevoie de ritual. Iar pentru derularea sa a fost vitală procurarea materialelor de bază care serveau euharistiei: pâinea și vinul. Dacă în cazul pâinii lucrurile sunt simplu de dovedit (prin relevanța uneltelor de arat și cules, a râșnițelor), el fiind pentru comunități un bun deja exersat, nu același lucru se întâmplă cu vinul. El are nevoie de o cultură viticolă statornică, îngrijiri și unelte speciale. Dacă cineva ar dori să cunoască cât de creștină era la un moment dat populația unei regiuni, ar trebui să-i inventarieze urgent mărturiile de practicare a viticulturii (vocabular, urme de terasări, sâmburi, sape, cosoare, recipiente mari etc.). Prima constatare este cea potrivit căreia limba română nu conține nici un termen special de origine latină care să dovedească permanența ocupației viticole[16]. Fără nici o relaționare la creștinism, cultura viței de vie este absentă din studiile arheologice privitoare la viața economică a Crișanei (sec. X-XI)[17], Transilvaniei (sec. VI-VII – IX-X)[18], Moldovei meridionale (sec. X-XIII)[19] sau viitoarei Țări Românești (sec. XI-XIII)[20]. Singurele băuturi alcoolice consumate erau probabil miedul și berea. Oferim deci o temă nouă de reflexie celor care vor socoti că analizele noastre sunt mult prea drastice sau prea speculative. Dacă ni se va răspunde că toate liturghiile se bazau pe vinul importat, atunci vom cere să se arate deîndată mărturiile acelei mișcări comerciale și religioase, împreună cu estimări legate de cât de mult poate să se bazeze creștinismul unui întreg popor pe vinul produs la câteva sute de kilometri distanță. 

Alt spațiu de manevră de eșafodare a creștinismului timpuriu l-a constituit mormântul și cimitirul. Cu uriașă siguranță s-a scris mereu c㠄morții îngropați cu privirea spre est au fost, fără îndoială, creștini”[21]. În lipsa unor piese de inventar, doar pe criteriul orientării cardinale a defuncților, s-a admis adesea apartenența lor la câte o comunitate creștină. Dar, mormintele nu sunt complexe de tipul bisericilor, așa încât ar trebui să acceptăm că și unii dintre non-creștini se înhumau tot cu fața către răsărit. Ar fi destul dacă am aminti că toți mahomedanii își doresc mormintele cu vederea către același răsărit, unde se află Mecca. O parte a slavilor practicau același obișnuințe de îngropăciune. Problema nu este specifică segmentului cronologic de care ne interesăm și, tocmai din acest motiv, nu ar trebui nici supralicitată, nici măcar invocată.

Practicile funerare ale vremurilor demonstrează preponderența absolută a mormintelor de incinerație[22]. În secolele VIII-X, de pildă, există majore diferențe dintre componentele teritoriului de astăzi a României. În Câmpia Munteană există mari necropole birituale, în timp ce Moldova este altceva[23]. Multe au fost admise ca păgâne[24].

Consensul este departe de a fi dobândit. Au fost creștini doar cei înhumați? Incinerații au fost mereu altceva decât români? Cu infinite precauțiuni și restricționări, s-a admis totuși mixtura[25]. Dacă ar fi însă astfel, va trebui să o scriem că aceiași creștini erau în contradicție frapantă cu majoritatea coreligionarilor lor din teritorii europene stabilizate[26]. Sau, în continuare, că românii nu se obișnuiseră a avea obiceiuri creștine nici măcar în întregimea locurilor în care viețuiau.

Mărturiile materiale ale bisericii sau ale organizării ei nu parvin dintru-nimic. Între obiectele avute la îndemână, suspectate de a fi purtătoare de simboluri creștine și instituții sunt prea multe și complicate disocieri de făcut. De la nici un lăcaș de biserică certificat fără rezerve, până la un afirmat „sistem parohial rural”[27], este o uriașă distanță. Numai cine nu cunoaște cum s-a clădit rețeaua din urmă, în principatele structurate, în răstimpul secolelor XIV-XVI, ar putea să invoce, cu mult hazard, vreuna similară, existentă în secolele X-XI, apoi dispărută complet ori restrânsă la minimum, imediat după aceea. Cât despre locurile de botez, dacă ar fi fost vreun baptisteriu sigur, în aceleași vremuri, nu avem nici un drept să-l imaginăm ca funcționând „mai ales [pentru] alogeni”[28].

Anterioritatea unor biserici de lemn sau de tip bordei, era afirmată deja de Nicolae Iorga[29]. Supoziția a răzbătut până la ultimii autori români care au tratat ori atins tangențial tema arhitecturii ecleziastice[30]. Construcția ipotetică, multiplu împărtășită, a fost „rezolvat㔠prin aceea că s-a admis existența unor lăcașuri de lemn, cu număr practic nelimitat, a căror perisabilitate ar fi cauza finală a neregăsirii lor. Nimic mai fals însă. Arheologia este în măsură să depisteze astfel de construcții, cu condiționarea minimă ca ele să fi existat într-adevăr. Tot așa cum arheologia pot regăsi, și au descoperit efectiv, casele de lemn și anexele lor, mult mai vechi decât cele medievale. Secolele fără biserici au totuși sate cu case descoperite, dar și cimitire la fel de văduvite de lăcașuri. Chiar dacă forma bisericilor ar fi semănat prea mult cu casele comune – ceea ce este deja exclus, după progresele înregistrate de arhitectura ecleziastică și exigențele de cult – ar fi fost nevoie de întâlnirea cu un inventar liturgic. Or, cum am amintit-o mai sus, nici asemenea mărturii nu există.

În toate părțile Europei, bisericile de lemn s-au descoperit și continuă să apară sistematic în cercetări, indiferent de materiale și modalitatea de construcție (pe tălpi sau pe pari, din bârne sau nuiele cu lipituri de lut). În spațiul nostru, ele nu există însă. Un adevăr fără nici un fel de echivoc trebuie în sfârșit recunoscut: de la formarea ca popor, până prin secolele XII-XIII, nu există biserici care să poată fi desemnate, fără ezitare, ca aparținând românilor. Nu este vorba despre vreun „complot al arheologilor”, nici despre vreo gestionare defectuoasă a cercetării, pur și simplu bisericile nu se găsesc. Orizontul de așteptare din partea arheologiei medievale trebuie socotit închis. Iar dacă unele biserici se vor descoperi totuși, în viitor, nimic nu va putea modifica o concluzie generală tocmai inversă aceleia care să sprijine compunerea unei vieți creștine străvechi, aglomerate și statornice, a românilor. Presupusele biserici vor apărea mereu ca edificii rare, izolate, întâmplătoare. Ar fi, adică, la fel de normal să admitem că ele nici nu ar fi de regăsit pentru că nici nu au fost construite. În logica lucrurilor, scepticii și șocații de o asemenea concluzie ar trebui să accepte că, de la început, adevărul se putea împărți în două zone opuse, aflate între shakespeare-anul „a fi” și „a nu fi”. Când pe talgerul pozitiv de măsurare nu se poate arunca nimic, cel opus trebuie luat automat în considerare.

Mai departe, dacă nu avem biserici (indiferent dacă explicația s-ar împărți între nu ar fi fost sau încă ar mai fi de aflat), ar trebui să vedem cum a funcționat, dacă lucrul ar fi fost cu adevărat posibil, creștinismul fără ele. Uitând pentru o clipă faptul că nedescoperirea bisericilor este afirmată răspicat de un specialist în arheologie medievală, am dori să aflăm dacă pe undeva, în lumea geografiei creștine sau a altor religii, a mai fost vreodată pusă în discuție opțiunea religioasă a unui întreg popor fără dovedirea prezenței lăcașurilor sale de închinare. Dacă da, atunci poporul român nu ar mai fi unic. Or, deja suntem pe un teren minat: fiece componentă a individualității poporului român are câte o analogie la popoarele înrudite ori la cele vecine. Tocmai creștinismul fără biserici să-i fi fost ceva cu adevărat propriu?

Din cele arătate se poate deduce că trecem cu seninătate peste carențe grave: nu dorim să ne asumăm evidența non-mărturiilor. În plus, manevrăm o metodologie de reconstrucție istoriografică dintre cele mai vulnerabile la critică. Să invocăm doar un singur exemplu din ultima categorie. Pentru perioada secolelor V-VII, cel mai avizat cercetător al Moldovei a scris că pe baza descoperirilor (unele trăsături creștine la morminte, tipare de cruci, cruci, însemne grafitate) se „arată destul de clar că religia creștină începuse să se răspândească”[31]. Verbul „a începe” nu are nici un sinonim de felul „a continua”, „a crește”, „a dezvolta” sau altele care să ne dezvăluie un proces cursiv sau aglomerat. Se poate în schimb substitui prin: „a înfiripa”, „a porni”, „a se întemeia”. În aceeași analiză geografică, intervalele de timp învecinate, adică ale secolelor VII-IX și IX-X, nu beneficiază nici măcar de asemenea generalizări. Concluziile negative directe au fost eludate, cele indirecte au rămas lăsate doar în seama cititorilor mai atenți. S-a mizat concomitent pe lipsa de interogație a celorlalți. Dacă valorizăm, va trebui să admitem că s-a pornit de la ceva foarte precar, incipient, care nu a înregistrat nici un fel de continuitate. Perseverând cu astfel de judecăți evazive și fracturate pe intervale scurte, nu putem construi nimic credibil sau demn de reținut.

Ideea exegeților este că, de la începutul secolului al VII-lea, romanitatea creștină nord-dunăreană a rămas izolată între păgâni[32]. Spațiul ar fi rămas populat cu creștini „marginali”, într-un context istoric general care nu le era deloc favorabil, nici dinspre Bizanț, nici dinspre migratori. Pe parcursul timpului, în timp ce perispațiul mediteranean acumula doctrine și „tradiție” eclesiastică, creștinii din jurul Carpaților vegetau în neștiință și imposibilitatea de a se face remarcați. Poate, o bună parte dintre ei, credea, așa cum se va mai întâmpla și în secolele următoare, foarte sincer în minimele valori ale creștinismului. Dar, întreagă această credință, numai urme și semnificații istorice majore nu a avut. Atâta vreme cât Biserica–instituție nu are izvoare care să-i dovedească funcționarea, tot ceea ce se afirmă despre o viață religioasă la români nu este decât un abur despre care raționalismul nu poate să accepte că este numai un procent restrâns al realității.

Oricât vor încerca să ne convingă partizanii acestui creștinism vaporos, nu vom putea admite nașterea unor credincioși în afara unei cateheze minimale, cu surse clare de îndreptare și călăuzire. Creștinismul nu este, pur și simplu, o stare de spirit, ereditar transmisibilă, ci un îndelung exercițiu al practicii, după elementara educare, cunoaștere și recunoaștere a divinității. El are nevoie de un anume nivel de civilizație, care numai modest nu poate fi numit. Altfel ar trebui să acceptăm, într-o proporție deloc potrivită poporului român, că numitul popor ar fi dispus, în trecutul istoric, de o cantitate incomensurabilă de mistici, călăuziți doar de harul revelației însușită punctual, prin nenumărate sincope de translație, de la dascăli către învățăcei, departe de centre de școlarizare, care încontinuu, cu o imaginație pe care nu suntem în stare să o urmărim ori să o detectăm, se folosea de substitute improvizate pentru a săvârși cultul. Orice text liturgic învățat oral ar fi sfârșit prin a deveni variantă mioritică, în acest caz, pus automat sub stigmatul ereziei. Or, precum bine se știe, mistici români au fost foarte puțini și, mai cu seamă, mai târzii și, în general, validați în alte teritorii ale geografiei creștine decât pe pământul care i-a născut. Iar în legătură cu urmele materiale ale practicării slujbelor am ajuns deja la câteva încheieri. Cu alte cuvinte, dacă perseverăm a socoti că poporul român exersa asemenea formule de cult, poseda o credință alimentată întâmplător și lăsată total fără supraveghere, ar trebui să ne întoarcem la școală pentru a reînvăța ceea ce a fost și este, în esență, creștinismul. În fond, cei care pretind a impune asemenea reconstituiri de istorie bisericească ar trebui serios suspectați că nu au noțiunile de bază ale unei educații creștine. Trebuie să mai admitem că până și afirmarea unei „sinteze libere de elemente creștine și păgâne”[33], nu este decât tot o versiune forțată de originalitate, care încearcă să mai salveze ceva.  

 

Contextul slav. Textele de referință ale istoriografiei bisericești și laice socotesc că la venirea slavilor, romanicii erau deja creștini[34]. Se afirmă acest lucru pentru a da procesul de „romanizare-încreștinare” drept încheiat. Dar, este destul de limpede că în aceleași momente, românizarea nu se finalizase, iar legat de globalitatea sau calitatea creștină a populației nord-dunărene sunt încă multe aspecte de elucidat. Ar mai fi foarte ușor de tranșat înțelegerea corectă a acestei etape istorice prin afirmația sau, pentru suspicioși, măcar avansarea premisei potrivit căreia nu este nici o obligație istoriografică în a suda una de alta creștinătatea daco-romană, de aceea a românilor.

Oricâtă diminuare i s-a aplicat în ultimele decenii, influența slavilor a fost importantă în plămădirea limbii române. Tot major trebuie să concepem și aportul slav la modul de viață general. Dar se întâmplă că tocmai creștinismul nu pare să fi fost implicat în progresul acestei relații fundamentale. Deși au conviețuit îndelung și intim cu pre-românii, slavii au rămas păgâni și nici nu ar fi vreo urmă lingvistică care să mărturisească o posibilă influență creștină transmisă de la latinofonii daco-romani[35]. P. S. Năsturel a descoperit uzanța termenului „boz” (idol), dar era încă foarte departe de a întări demarcația dintre niște creștini și păgâni[36]. În fond, nu era altceva decât o simplă nominalizare a unei practici politeiste, care nu aduce nici măcar vreo conotație peiorativă, ci una de simplă identificare. Reluarea unor etimologii, altădată socotite de sorginte slavă[37], nu implică creștinismul, ci tot tradiția religioasă populară, precreștină sau necreștină.

Conform scenariilor agreate în istoriografia românească, aportul lingvistic slav la bagajul religios românesc a survenit după momentul în care poporul român s-a format, din clipa ori din preajma momentului în care bulgaro-slavii și-au perfectat propriul tezaur terminologic bisericesc. În asemenea context, cel mai normal ar fi să vedem că, cel puțin până în a doua jumătate a secolului al IX-lea, cele două comunități etnice s-au contopit fără nici o incompatibilitate ori rezistență de natură religioasă. Cum latinofonii nu i-au învățat pe slavi cuvinte creștine[38], ar trebui să tragem concluzia că nici nu a fost vorba despre pre-români creștini. Sau, dacă perseverăm în a crede că au existat creștini romanici la întâlnirea cu slavii[39], atunci ei n-au mai fost la fel prin coabitare strânsă și asimilare. Altfel exprimat, simbioza cu slavii a împins înapoi, spre păgânism, pe toți cei care fuseseră, precum se bănuiește, creștini.  

După statistica mormintelor din această perioadă, ar însemna să acceptăm că prezențele de păgâni au fost continue și chiar dominatoare. Obiectele creștine ale secolului IX sunt mai puține ca oricând[40]. Dacă am admite că toți cei descoperiți arheologic nu au fost slavi, atunci iarăși trebuie să îngăduim că avem de-a face cu romanici păgâni. Fără o asemenea permisivitate, este „năruit㔠chiar continuitatea românilor. Așa că vom avea și opțiunea: ori admitem că eram aici de-o veșnicie și, mai ales, păgâni, sau eram creștini, dar nu pe acest teritoriu! Alegerea va fi foarte simplă: vom prefera să susținem că în primul rând am fost personalizați prin limbă, fără să avem neapărat o identitate psiho-socială anume.

Dacă cultura Dridu se extinde pe aria ocupată ori controlată politic de către primul țarat bulgar (Muntenia, Moldova sudică și centrală, Transilvania până la Mureș[41]), ar rezulta că a fost totuși vorba despre o arie care trebuie să fi avut și alte forme materiale decât cele strict ceramice. Dar, este absolut sigur că ea nu transmite, în paralel, nici o formă particulară de religiozitate, și cu atât mai puțin, un creștinism generalizat.

Către noi se strecoară și revelatoarea mărturie a autorului Strategikon-ului. Potrivit ei, „romanii” care trăiau printre slavi, ar fi putut fi creștini, dar erau dispuși a se apropia mai mult de păgâni[42]. Izvorul mărturisea o realitate multiplu verificată de istorie: izolată, o comunitate umană își leapădă vechea identitate culturală, construind una selectivă sau inspirată de noile comunități care au ajuns să o înconjoare sau să o domine. Într-adevăr, nimic nu era într-atât de ferm înrădăcinat încât să nu poată fi pervertit, înlocuit sau uitat. Pentru că a fost vorba nu despre o „confruntare” de societăți mature și ermetizate cultural, ci despre altele, asemănătoare nivelului de civilizație preistorică.

Dacă ne obstinăm să credem că, în ciuda acestor evidențe, populația (să-i spunem „pre-slavă”) era creștină, va trebui să arătăm, de îndată, cum își practica cotidian sacramentele. Termenii cei mai eleganți, dar extrem de idealizați, pe care i-am citit vorbesc amestecat, despre creștinism și Biserică, apoi despre „organizare pe baza vechilor principii ortodoxe”[43], „acte de cult simplificate”, „abandonarea rigorismului”, „crearea unor forme locale”[44], „sincretism creștino-păgân”[45]. Așadar suntem generoși în a admite un tip de creștinism care ne-ar fi propriu, unul local, particular, în fapt, nemaivăzut. Orice forțare către concretul atât de necesar carnației unui discurs istoriografic rezistent ne-ar conduce către îndepărtarea de la tot ceea ce funcționa în vremurile contemporane, întărindu-ne convingerea că nu era vorba despre creștini „particulari”, ci, pur și simplu, despre „necreștini”, lipsiți de instituția care să-i gestioneze.

Glasuri izolate au avut totuși curajul să afirme că au existat grupuri de români păgâni datorită coabitării cu alogenii. Limita ar fi, după Dan Gh. Teodor, secolul al IX-lea[46], dar nu ni s-a spus de ce ei nu ar putea fi admiși și după acel veac. Fenomenul ar fi concomitent cu Occidentul unde, în secolul al IX-lea, păgânismul era încă amenințător[47]. Dacă era remarcat cronistic în state oficial creștine, atunci câtă valoare procentuală trebuie să fi deținut el într-o lume de un autarhism aproape preistoric și dominată politic de barbari păgâni?

Creștinarea bulgarilor a condus, indubitabil, la instalarea în vecinătatea apropiată, după multe veacuri de absență, a unui stat creștin. Evenimentul a fost dublat apoi de apropierile creștinismului carolingian și a celui rusesc. Numai de la sfârșit de secol X se poate vorbi despre construcția unui front slav creștin care ne înconjura. Întâmplător sau nu, de atunci datează primele biserici certe din Dobrogea (Dinogetia, Niculițel, Basarabi). Și tot de atunci, în aceeași provincie se înmulțeau obiectele creștine și inscripțiile[48]. Cea mai mare parte a românității a rămas în continuare insularizată, doar cu mai multe posibilități de a fi influențată de creștinism, și ceea ce se uită voit este că societatea sa nu era pregătită să exerseze creștinismul instituționalizat

Dacă creștinismul local a făcut progrese deja în timpul primului țarat bulgar, atunci ce s-a întâmplat după cucerirea bizantină a Bulgariei? Pentru că, în intervalul de la 864, până la două secole din cel de-al doilea mileniu, mărturiile creștine nu sunt într-atât de înmulțite sau de relevante încât să indice un progres serios față de vremurile anterioare. Spre nordul Dunării nu se înregistrează nici vreo generalizată politică religioasă bizantină, nici vreun misionarism bulgar disident față de ierarhia grecească instituită de către împărații macedonieni. Deși salutată repetat drept cea dintâi revenire episcopală la nord de Dunăre, episcopia vechiului Dibisiskos (Dibiskos, Tibiskos)[49], identificată la Jupa (Tibiscum) ori Timișoara de astăzi[50], nu a întrunit nici o unanimitate a istoriografiei bisericești europene. Există pentru ea și o altă localizare, în speță la Kovin[51]. Indiferent de amplasament, nu putem ști dacă ea a avut vreun rol dincolo de simpla sa atestare. Sau dac㠖 variantă constant exclusă de către români, ea nu s-a lăsat întreținută de către neofiți din elitele bulgare, sârbe sau maghiare!

În scrierea lui Anonymus, românii sunt enumerați alături de bulgari, dar și de „slavi”, avari, cumani. „Eroii” notarului, asimilați cu jumătate de gură printre primii fruntași români, dețin identități ciudate. De-a dreptul scandaloasă este cea a lui Menumorut, cel care, creștin fiind și cu mândrie de bulgar, avea mai multe neveste. Cronistica tace în dreptul religiei lui „Gelou” și Glad. Însă pentru Gyla cel Tânăr se oferă ca pretext al războiului declanșat împotriva sa de către Ștefan I al Ungariei, refuzul său de a se boteza. Creștinarea la Vidin a unui alt șef, Achtum, care s-a localizat pe teritoriul actualei Românii, este primul act sigur de istorie religioasă, dar și de posibilă relaționare ierarhică.

Ulterior, influența sârbească, nu bulgară, este înregistrată în formele slavone din inscripțiile Transilvaniei. „Jupele” sunt tipice pentru aceleași două teritorii. Aceasta înseamnă însă că nu ar trebui să ne gândim la soluții creștine slave „de primă generație”, ci doar la altele, mai târzii. Rușii creștini vor fi avut și ei vreun oarecare rol care a rămas de reanalizat. Un singur semn rămâne relevant. Este însă cert că ateliere rusești au preluat, de la un moment dat, cu foarte mult succes, producția de cruci relicvare de tip bizantin.

Tăcerea izvoarelor privitoare la creștinii valahi nord-dunăreni este un fapt care se prelungește bine după Anul O Mie. Numita tăcere a fost interpretată în fel și chip[52], dar nicicum mulțumitor. A fost invocată mărturia persanului Gardizi (sec. al XI-lea) care scria despre creștini cu numele de „N-n-d-r” și „M-r-văt”, între Dunăre și munți ori peste ei[53]. Numai că ei sunt socotiți supuși ai Imperiului bizantin. Un izvor produs de Beniamin de Tuleda (1165), care îi așeza pe evrei alături de vlahi, egali în aversiunea față de creștini[54], a fost neglijat sau ascuns.

Când este vorba despre creștinarea ungurilor, slavii, nu românii, au avut un rol important în convertire, deoarece noțiunile de bază ale noii credințe (keresztény – creștin, pogány – păgân, keresztel – a boteza, bérmál – a mirui, püspök – episcop, pap – popă, barát – călugăr, szent – sfânt, angyal – înger, oltár – altar, bálvány – idol) au ajuns prin intermediul primilor în limba maghiară[55]. Tentativa demonstrației rolului românilor în creștinarea ungurilor a fost inconsistentă[56] și s-a abandonat. Urmează o concluzie simplă, pe care suntem obligați să nu o ocolim: în timp ce slavii, abia creștinați, au contribuit la creștinarea ungurilor, românii, despre care noi credem că erau creștini cel puțin la fel de vechi ca și slavii, nu și-au adus nici cel mai mic aport la aceeași misiune creștină. Pasul următor ar fi întrebarea: de ce s-a întâmplat astfel?

 

Mărturia limbii române. Studiul critic al acestui subiect a început prin Vasile Pârvan[57]. El a admis că în Dacia a fost vorba despre o terminologie creștină ulterioară secolului al III-lea. Termenii latini care demonstrează creștinismul românesc au fost reluați adesea[58]. Trebuie scris că acest mic „tezaur” – în fapt un grup restrâns de câteva cuvinte, este oscilant, de la un autor la altul. De asemenea, istoricii au adesea comoditatea de a nu parcurge dicționarele ori studiile de etimologie. Problema reală nu este a originii cuvântului, ci aceea a uzanței sale temporale, însoțită de semnificația religioasă creștină. Pentru că, din același invocat bagaj de termeni, destui au ajuns târziu în Biserică de la alte folosiri paralele, păgâne ori laice, sau au fost introduși de către Biserica însăși, pe măsura închegării necesităților și funcționalităților sale. Un anume cuvânt de origine latină a avut, cum a demonstrat-o suficient de bine semiotica, valoare diferită, de la un timp la altul („numele trandafirului” care a depășit propria sa esență). De fapt, este de reținut că originea îndepărtată a unui termen, nu se poate echivala automat cu nuanța unei anume uzanțe ulterioare, de la o mare distanță cronologică.

Spre primă exemplificare, trebuie să se accepte faptul c㠄basilica”, cu sens creștin, este un termen livresc, cu începere din secolul al IV-lea, și nu unul popular[59]. Ne mai oprim doar o singură clipă la numele lăcașului de cult, care în cele mai vechi mărturii lingvistice scrise de la noi este redat prin sinonime ca cele de „țrk㔠(Streisângeorgiu, 1313-1314) sau (poate) cu intenția de echivalare, „manastir” (Streisângeorgiu, 1408).

În contradicție cu toți ceilalți creștini latinofoni, românii numesc altfel biserica, credința, Crăciunul, religia. Iar, după observația și mirarea lui Sextil Pușcariu, tot la ei au lipsit de la început termeni ca „coemeterium”, „elemosya”, „Biblia”, „monachus”, „eremita”, „canonicus”, „ecclesia”, „saeculum”, „spiritus”, „benedico”, „evanghelium”, „episcopus”, „diaconus”, „parochia”, „plebs”[60]. Cei mai mulți sunt termeni cheie, fără de care creștinismul nu poate fi definit drept funcțional. „Accidentul” a fost explicat, mai întâi, prin particularitatea creștinismului oriental de tradiție latină. Dar numai românii par a fi legatarii acestuia, dintr-o vreme (secolul II d. H.) în care, cultul creștin era departe de a se fi închegat în toată complexitatea sa.

Pentru că explicația a părut nesatisfăcătoare, s-a născut și o a doua, asupra căreia vom reveni mai departe. Aici o vom menționa doar rezumativ: termenii au existat, dar au fost lepădați la adoptarea slavonismului cultural[61]. Totul ar fi fost mai acceptabil dacă creștinismul real ar fi fost argumentat mai temeinic decât este. Adică dacă am face abstracție de toate observațiile formulate în primele pagini ale acestei mici sinteze.

Dintr-un alt unghi interpretativ, caracterul prea specific al unor noțiuni din limba română (Înviere, Înălțare, Treime, credință etc.[62]), ar putea să rezulte din faptul că ei nu au fost adoptați la începuturile oficializării creștinismului, ci mult după acel primar moment. Deja s-a scris despre introducerea prin slavi a termenilor latini „colinde” (de la calenae), „Rusalii” (de la Rosalia), „sfânt” (de la sanctus)[63]. Numele lui Iisus Hristos ne-a parvenit de la greci prin intermediu slavon[64]. Tot în dispută, slavonă, latină și tracă, este și numele Crăciunului[65]. Un adevăr „zguduitor” este mărturisit de cea mai veche inscripție chirilică ardeleană (1313-1314, Streisângeorgiu), care conține 26 de cuvinte, dintre care 21 sunt slavone, iar patru sunt nume de persoane[66]. La fel se întâmplă cu rugăciunea „Tatăl nostru”, care ar trebui datată nu după originea fondului principal de cuvinte, care dovedește doar spiritul general al limbii, suportul de plecare sau preluare, ci numai după definitivarea sa ca mărturie de uz creștin curent. În el și-au găsit locul cuvinte importante, de tipul „greșeală”, „ispit㔠sau „mântuiește”. Or, ele provin din cuvintele slavone „grìšiti” și „ispytati”, împreună cu maghiarul „menteni”[67]. Concluzia este dezarmant de simplă: sinteza lingvistică a unuia dintre textele de bază ale creștinismului se putea reuni, în forma românească, cel mai devreme, doar în preajma anului 1000.

„Încreștinarea” unor vechi sărbători păgâne, cu nume latin, este la fel de reală. Numai că fenomenul nu are nici o gradație istorică determinată. El se putea produce doar în timpul în care nu limba română era în formare, ci doar atunci când necesitățile de cult au cerut-o sau impus-o. Orice fel de importuri de cuvinte nu se puteau instala decât din clipa în care aduceau și realitățile aferente, care trebuiau desemnate. Deci, repetând, ar fi incorect să argumentăm vechimea cultului prin cuvinte, căci ele sunt mai vechi și și-au modificat în timp înțelesul. Altfel spus, chiar dacă termenii au încărcătură religioasă (nu specific creștină), avem a demonstra uzul cultului, metamorfozat din păgân în creștin, și abia în urmă a socoti că termenii nu ascund realități ancestrale, ci altele cu totul noi. Religiozitatea este demonstrată, nu însă și forma ei creștină. Exemplele de mai sus indică independența proceselor lingvistice. Latinitatea a fost asumată, fără ca ea să se fi mulat intim pe creștinism. A oferit doar un vocabular care putea deveni creștin la o vreme mai târzie.    

Pentru grade ierarhice se folosesc mai ales numirile grecești („episcop”, „mitropolit”, „arhimandrit”, „egumen”). Din acest grup, se poate concluziona că importul de termeni s-a produs abia după ce imperiul devenise grec cu adevărat (după sec. al VI-lea). Or, lucrul s-a definitivat în limba română tocmai după ce zisul imperiu s-a retras de la Dunăre (începutul secolului al VII-lea). Dacă a rămas vreo comunitate românească sud-dunăreană, ea a continuat să fie departe de influența bisericească grecească. Aceasta înseamnă că românii au cunoscut termenii (și, în cea mai mare parte, și realitățile corespunzătoare), ori numai prin filieră bulgară (de la sfârșitul secolului al IX-lea) ori doar de la revenirea imperiului la Dunăre (sfârșitul secolului al X-lea – începutul secolului al XI-lea).

Dacă vrem să apreciem corect cum stăm cu terminologia, atunci ar trebui să notăm că avem la dispoziție doar o terminologie latină generală, de identificare a unor elemente creștine, și nimic legat de ritual și organizarea cultului. Este cea mai bună mărturie a lipsei exercițiului religios în formă creștină.

Pentru slujbe, există mai ales cuvinte slavone: „utrenie”, „vecernie”, „maslu”, „a blagoslovi”, „sfeștanie” etc.[68]. Dar, „vlădic㔠dublează mai des pe „episcop”. Șirul de cuvinte, inițial de origine grecească, transmise prin intermediul slavonei, este însă de o bogăție remarcabilă: „aleluia”, „amin”, „osana”, „acatist”, „aer”, „agneț”, „amvon”, „antifon”, „antimis”, „apostol”, „arhanghel”, „arhiereu”, „arhimandrit”, „aspidă”, „azimă”, „camilafcă”, „canon”, „catapeteasmă”, „catavasie”, „călugăr”, „chilie”, „chivot”, „colivă”, „disc”, „enorie”, „fariseu”, „felon”, „hirotoni”, „icoană”, „iconostas”, „idol”, „lavră”, „litie”, „liturghie”, „mantie”, „mănăstire”, „metanie”, „minei”, „mir”, „mirt”, „mitră”, „parastas”, „pateric”, „potir”, „prescură”, „psalm”, „psaltire”, „rasă”, „satană”, „sărindar”, „smirnă”, „tartăr”, „tipic”, „triod”[69]. Dar tot slavone sunt cuvinte cheie fără de care teologia creștină ar fi de neconceput: „rai” și „iad”. Un foarte mic procent din acest bagaj a ajuns în graiul popular.

Este profund eronat să se scrie că terminologia ar putea fi sprijinită prin materialitatea vreunor obiecte arheologice[70]. Asemănări formale pot fi descoperite mereu, dar numai uzanța specială, în cult, le-a dat nume specifice.

 

Slavonismul cultural în prima fază? Interpretările de care dispunem astăzi nu sunt nici foarte vechi, nici unanime. Pentru A. D. Xenopol, slavonismul nu se explica decât numai printr-o silnicie a slavilor netoleranți, față de români[71]. După el, majoritatea marilor istorici români au evitat vreun angajament sistematic ori bine argumentat în delicatul subiect.

Principalul exeget al interpretărilor laice a fenomenului cultural-religios a fost Petre P. Panaitescu[72]. Slavonismul cultural a fost catalogat drept „nenorocire”[73] și ca un „fenomen cultural și social”[74]. Urmare a acestor afirmații, nu trebuie să fi marxist, ca să te aștepți să vezi acele structuri care să fi fost într-atât de mature încât să facă acceptate și funcționale radicala transformare despre care ar fi vorba. Însă, și astăzi, înveți o limbă străină în primul rând dacă ești în stare, apoi pentru că ai nevoie de ea, din silă sau dorință. Dar slavonismul a fost mereu un instrument de comunicare al elitelor, al unor instituții bine structurate[75], prin excepție a celor care depășeau standardele majorității. Metafizica teoriei slavonismului timpuriu a continuat prin aceea că nu s-au mai căutat acele instrumente obligatorii care ar fi fost capabile să implanteze nivelul de cultură cel nou. Limba părea a trăi independent de cei care ar fi fost creatorii și utilizatorii ei.

Încă un lucru incorect, realizat de P. P. Panaitescu, a fost acela de a lega slavonismul de „adopția și menținerea religiei ortodoxe”[76]. Deja autorul săvârșea (inconștient?) o nuanțare destul de gravă. Pentru c㠄adopția” era cu totul altceva decât „menținerea”. Numai că, niciodată, identitatea unui cult creștin nu s-a asociat perfect cu vreo limbă. În est, chiar decizia patriarhului Fotios, cel care i-a botezat pe bulgari, de a admite conceperea unei noi limbi liturgice, dovedea că, pe atunci, nu se căuta cimentarea vreunei identități dintre cult și o anume limbă de rugăciune. Apoi, în vremurile în care a fost construit, slavonismul religios nu s-a instalat alături de o Biserică universală inconciliant divizată, ci într-una încă unitară. În cursul timpului, au apărut noi „enclave” cu utilizatori de alte limbi liturgice, în biserici care se țineau de un rit ori altul. Bine se știe, croații au fost creștini catolici, de expresie culturală parțial slavonă. Între ei s-a folosit cel mai mult prima variantă a scrierii slavone, alfabetul glagolitic. După toate semnele, Biserica romană a sfârșit prin a accepta definitiv liturghia slavonă drept una canonică de la Inocențiu al IV-lea (început de sec. XIII). Grecii și slavofonii au continuat să aparțină, în majoritate, Bisericii răsăritene, dar nu numai ei. Este de ajuns să mai scriem că grecilor care au trecut la catolicism (sec. XI-XV) nu li s-a cerut, nici lor, ca o obligație dogmatică, să renunțe la limba pe care o foloseau, pentru a fi socotiți „catolici adevărați”. Deci, nu a existat o suprapunere perfectă între rit și limba de cult și, pe cale de consecință, o rigurozitate exagerată ne-ar face să greșim prin graba identificării unor anume religionari doar pe baza limbii de cultură pe care au utilizat-o.

Analiza argumentărilor lui Panaitescu mai scoate la lumină și alte carențe. De pildă, el a încercat, contrazicându-se cu propria sa afirmație care făcea elitele responsabile de transfer, să avanseze ideea că slavonismul ar fi fost o selecție primitivă a marii culturi bizantine, potrivită pentru popoare la fel de primitive. A rezultat astfel o Biserică populară[77]. Conceptul a pătruns adânc, generalizându-se, chiar înainte de a apuca a fi definit cu adevărat. Interpretarea lucrurilor s-ar simplifica dacă exegeții ar fi admis de la început că o asemenea Biserică, nu poate fi o instituție de sine stătătoare, ci este doar partea unui întreg obligatoriu și nu se definește decât prin contrast față cea oficială, canonică, normală. Numai că, iarăși, doar în interpretările românești, aceeași Biserică a rămas singulară, cu drepturi de cetate în istoria celor mai vechi români. Nici o rezolvare nu s-a tranșat prin adopția acestui termen, pentru că aceeași Biseric㠄popular㔠nu are capacitatea de a săvârși „revoluții” cultice. Sau dacă le-ar fi întreprins, ele ar fi rezistat doar consfințite de „cealalt㔠biserică.

Alte „subtilități” au rezultat ulterior, pentru a colora interpretările bazate pe date oricum prea sărace. S-a scris, de pildă, că opțiunea pentru slavonism nu s-a datorat faptului că ne găseam în vecinătatea focarelor care ni-l puteau transmite și alimenta, ci pentru „largile posibilități pe care aderarea la acest rit le-a oferit… pentru a păstra vechile rânduieli ortodoxe”, pentru a ne apăra mai ales de catolicii din vest[78]. Ultima parte a aserțiunii este eronată pentru că nu se suprapune cronologic cu presupusa adopție a limbii celei noi. Cât privește prima parte, ea face parte din categoria fenomenelor de divinație, de admis mai ușor la un istoric al Bisericii și mai greu la unul laic.

Ce se extrage ca fenomen istoric este pe de-a-ntregul neverosimil. Ar reieși că un popor doar de țărani, pe lângă faptul că a renunțat la practicarea unui cult din care mai avea șanse a mai pricepe nemijlocit ceva (latin) în favoarea unuia totalmente nou (slavon), a optat matur între variantele universale ale ritului răsăritean (între grec și slavon) care i se puneau la dispoziție, după care și-a folosit mecanismele ca să-și facă opțiunea receptată unanim și bine motivat. Era exact același popor care nu are biserici descoperite, nici un fel de texte liturgice sau martiri, a trăit fără probleme, câteva veacuri, cu germanici, turanici și slavi păgâni, un veac cu pecenegii, aproape două alături de cumanii, toți la fel de păgâni, dar devenise dintr-o dată treaz în religiozitatea lui și vizionar când au dat peste el ungurii pătrunși în Biserica universală! Pentru a crede astfel de eșafodaje de istorie bisericească, ar trebui să avem la dispoziție mult mai mult decât sentimente. 

P. P. Panaitescu a ținut să precizeze că adoptarea slavonei de cultură nu a echivalat cu primirea creștinismului. Numai că nu a reușit în nici un fel să explice de ce, elitele și „masele” românești dispuse să accepte slavonismul au fost într-atât de „ușuratice” încât să lepede într-un mod radical un veșmânt cultural preexistent, presupus a fi foarte vechi și nobil, ale cărui cusături și culori nu a fost nimeni în măsură să le descrie în detaliu. Dacă chiar au făcut turnura aceasta de o mare cutezanță, înseamnă că aceiași purtători de veșminte nu prea aveau vreo atracție solidă pentru o identitate anume sau cel puțin nu în termenii pe care ne-ar place să-i vedem astăzi. Mai realist, ideea era șubredă în două puncte esențiale: nici elite din cele capabile să facă asemenea alegeri cultice și culturale nu erau în presupusul moment de conversie, nici formele creștinismului anterior nu erau definite ori cât de cât conturate.

Din noianul nesistematizat al concepțiilor lui Panaitescu, au fost autori care au înțeles că el avansase și ideea preluării liturghiei slave de la discipolii moravi ai lui Chiril și Metodiu, respectiv într-un moment cronologic care face notă discordată cu toate celelalte creștinări oficiale ale slavilor de sud și est, respectiv la începutul secolului al X-lea[79].

Mircea Păcurariu, simțind probabil că o asemenea metamorfoză nu poate fi facil împlinită ori acceptată, a încercat să propună ideea potrivit căreia românii au anticipat astfel pericolul de a fi „latinizați” și prin cult, în continuitatea moștenirii lor lingvistice. Pericolul vulnerabilității sporite ar fi fost astfel înlăturat prin pavăza „bizantino-slavismului”[80]. Afirmația poate fi luată în atenție, dar nu pentru vecinătatea Anului O Mie. Ea a devenit productivă doar în secolul al XIV-lea. Dacă fenomenul ar fi doar cultural, explicația trebuie respinsă. Erau două opțiuni, la fel de străine ori cu aranjamente la fel de greu de perceput auditiv: liturghia latină, apropiată de limba română, interpretată în majoritate de către unguri (alături de germani sau italieni), contrapusă celei slavone, interpretată de preoți care și în acest caz învățaseră o limbă străină, depărtată cam în același grad de limba lor vorbită.

Numai că interpretarea istoriografică enunțată, nu mai era una strict bisericească, ci este una strict politică. Nu s-a ales cultul pentru că era mai bun sau mai interesant, ci pentru că ne apăra de anumiți străini. Istoria creștinismului românesc a devenit astfel, în bună parte, pe nedrept, o majoră chestiune de istorie politică. Dacă discursul istoriografic cu teme slavone era favorizat de noua „prietenie” cu țara comunismului triumfător, după ce el sfâșiase anterior pe ortodocșii și uniții provinciei, conform noilor comandamente, în perfectă simbioză, catolicismul latin era înfierat pentru rostul său de „agentur㔠străină, manevrată prin intermediul „dușmanilor de veacuri” ai poporului român, ungurii, dar și ai „cozilor de topor” ai aceluiași ireductibil dușman occidentaloid, greco-catolicii. Cu asemenea implicații, orice studiu relaxat ar fi fost imposibil; și nu va fi la fel, în continuare, atâta vreme cât cineva va continua să creadă că prin negații de performanțe culturale ar fi afectată însăși identitatea poporului român.   

Dacă ne întoarcem la mult-citatul Panaitescu, vom vedea că rostul discuției se rezuma la dobândirea finalității: de a supraviețui (a „rezista”, cum se exprima el[81], nu eroic, ci vegetativ). Oricât de partizani am fi, din punctul de vedere al identității noastre moderne, ar trebui să admitem că asemenea subtilități nu pot fi puse nici măcar în seama unor comunități moderne, mai bine educate sau conduse, darmite pe seama unor comunități cu viață de o simplitate notorie.

Sugestiile de cronologie discutate până acum au putut fi combinate, fericit, cu stările de la sud de Dunăre. Prima parte a teoriei se baza pe o construcție de forma: bulgarii au adoptat oficial creștinismul în a doua jumătate a secolului al IX-lea (864), au perfectat alfabetul chirilic inventat și conceput pentru moravi (ante 906), deci după acest moment, ei i-au educat și pe români. Aici nimeni nu ar avea ce obiecta, este cu adevărat termenul post quem de la care se poate discuta fenomenul slavonismului cultural și la români. Înainte ca noile manifestări religioase să fi prins contururi „de export”, s-a apreciat despre creștinismul slavon că a fost adus la nord de Dunăre într-o vreme timpurie, chiar de la începutul secolului al X-lea ori cel mai târziu la începutul secolului al XI-lea, pe vremea în care mai erau grupuri de slavi neasimulați[82]. O altă opinie, avansată de către Stelian Brezianu, susține că abia după creștinarea bulgarilor se poate vorbi despre influența majoră a slavilor printre români, în sensul topirii lor complete[83]. Dar, trecând peste nuanțe, în general, cronologia adoptării slavonismului este trecută deja în sfera certitudinilor de inclus în cursuri universitare[84].

Numai că prezențele bulgare din Transilvania se limitează doar la mărturii păgâne și dispar din secolul al X-lea[85], când provincia este reîmpărțită politic între influența și dominația maghiară și cea pecenegă, ambele la fel de necreștine. Așadar, în urma acestor constatări, bulgarii primului țarat se exclud ca potențiali învățători direcți ai acelei părți a românilor care urma să fie cel mai mult expusă contra-influenței latine, venite pe filiera maghiară. În afara bulgarilor, arheologia i-a descoperit pe așa-numiții slavi moravieni, care par să fi ajuns până la Mureșul Mijlociu, mai devreme însă. Numai că urme creștine nu se găsesc nici la ei[86]. În acest fel, vectorii timpurii de producție a slavonismului cultural în rândul românilor se elimină.

Urmează acum a doua parte a aceleiași teorii. Vom reaminti că alegerea exclusivă a secolului X, pentru introducerea slavonismului la români, se bazează pe o limitare cronologică eronată: prezența sau cuceririle ungurilor[87]. Momentul „pre-maghiar” a mai fost justificat prin aceea că doar înaintea îndreptării ungurilor către Roma, românii au fost unitari, iar ca urmare a acestui fapt s-a născut și unitatea de rit răspândit pe un spațiu care nu era încă hărtănit politic. Din acest context politic extern, a rezultat un presupus termen ante quem: începutul secolului al XI-lea. Absolut nimeni nu a sondat însă cu adevărat, măcar posibilitatea ca fenomenele religioase să fi fost explicate și altfel, cu cronologii diferite.

Mai întâi, greșelile de interpretare demarează cu nonconcordanțe cronologice. Pentru că ungurii i-au schimbat pe bulgari, aproape imediat în Transilvania, nu din secolul XI, ci mai devreme cu aproape un veac. Să o scriem că era vorba despre controlul provinciei, nu încă de o cucerire propriu-zisă[88]. Un secol după aceea, ungurii fiind încă păgâni, nu puteau să-i „tulbure” pe suspicioșii ortodocși români decât în măsura în care și-ar fi mărturisit xenofobia față de creștini, în general. Apoi, creștinarea lor de la începutul secolului al XI-lea, nu a stăvilit automat influențele culturale orientale (grecești și slavone). În Ungaria, Biserica grecească a avut mult timp o ierarhie specială (episcopi ai „Turciei”) și mănăstiri dintre care unele au răzbătut până în pragul Reformei. Formele ei de organizare au lăsat mărturii mai serioase decât oricare dintre cele așteptate a fi regăsite pe suprafața viitoarei Românii, exceptând Dobrogea. Din punct de vedere al culturii materiale legate de Biserică, importurile bizantine au fost nestăvilite în Ungaria până în secolul al XII-lea[89]. Or, dacă și „limitările ungurești” sunt înlăturate, nu mai dispunem de nici un fel de suport cronologic cert pentru adoptarea slavonismului de către români. Și mai complicat devine totul când se susține cu tărie că, pe un asemenea fundal de incertitudini, mlădița firavă a ortodoxiei slavone și românești a devenit, probabil cu zel de neofit, dintr-o dată, și o bătăioasă partizană a unei tabere religioase încă indecisă la rupturi definitive față de Biserica Apusului.

Ca să avem lucrurile și mai complicate, Nelu Zugravu ne-a cerut să avem în vedere opinia potrivit căreia, aceiași români creștini pre-maghiari, ar fi stat o vreme sub ascultarea autorității papale[90]. Un singur lucru este cert din această nouă construcție ipotetică de istorie ecleziastică: afirmarea autorității nominale papale asupra pământurilor de doar până la hotarele vestice ale Transilvaniei propriu-zise.

În toate aceste scenarii se interpun încă și influențele grecești directe. Dacă rezidența lui Hierotheos nu mai este într-atât de sigură la Alba Iulia, nu același lucru se poate aprecia despre călugării greci de la Morisena (Cenad), mutați forțat numai într-o altă rezidență apropiată, în clipa instalării acolo a unui prim ierarh latin. Ajungem să constatăm că dacă toate discursurile privindu-i pe slavii creștini timpurii (și alături de ei, a românilor) sunt doar speculații de logică istorică și filologică, în schimb, influența grecească este cât se poate de bine documentată. Numai că, precum se știe, nici un fel de urme nu par să fi rămas de la asemenea contacte.

Societatea imatură a românilor (fără stat, aristocrație cnezială, după unii autori, posedând doar „romanii populare” cu anonimă viață de obști, lipsită de biserici vizibile, inventar liturgic sau ierarhie), plecarea bulgarilor și lipsa de xenofobie orientală a ungurilor, sunt tot atâtea motive care resping acceptarea asimilării slavonismului cultural strict în intervalul secolelor X-XI. Chiar părintele construcției ipotetice, respectiv P. P. Panaitescu, ținuse să adauge că fenomenele de coagulare ale identităților separate, ale românilor și slavilor, se vor fi încheiat mai târziu, doar în secolele al XII-lea și al XIII-lea[91].

În final, afirmăm că dispunem de o cronologie a adopției slavonismului cultural de către români cu o înlănțuire de construcții aparent structurate, însă fără demonstrații solide. Cu dreptate, interpretările corecte stabilesc că în cursul secolelor X-XII „este posibil să fi început” progresul răspândirii culturii slavone, sporadic, în Dobrogea și Câmpia Munteană[92]. Deci intervalul de adopție a fost deja urcat. Dar avem aici și o limitare geografică mai subtilă. Aceeași concepție evaziv-nesigură transpare și în unele lucrări istorice mai recente[93].

Același haotic context politic și religios de la cumpăna mileniilor I și II a fost responsabilizat pentru atestarea/funcționarea/continuarea „creștinismul popular”[94]. Cel puțin, nu se mai amintește nimic despre „Biserica populară”. Dar observăm că, dintr-o dată, uitându-se întreaga derulare similară a secolelor anterioare, laboratorul neîmplinirilor creștine generale a fost trimis către vremea genezelor statale medievale. Este ca și când s-ar dori spus: căutați vina performanțelor minimale ale creștinismului nu în secolele post-romane, ci în acelea în care poporul român a intrat cu adevărat pe scena istoriei!

În locul acestor artificiale reconstituiri, ușor de contestat și punctual, și conceptual, trebuie să căutăm alte explicații. Stabilirea premiselor/antecedentelor corecte este, cum am văzut, esențială. Cele mai noi reinterpretări ne obligă în primul rând să privim către alte sectoare cronologice, mult mai târzii decât acceptate îndeobște, în care românii și-ar fi asumat identitatea religioasă și pe cea medievală, totodată. Este cazul, credem, să luăm foarte serios în atenție mărturia cronicarului Paisie de la Hilandar: țarul Ioan Asan al II-lea (1218-1241) „a poruncit vlahilor, care până atunci citeau în limba latinească să lepede legea romană și să nu citească în limba latină, ci în cea bulgară. Și a poruncit care va citi în limba latină să i se taie limba. Și așa vlahii au primit de atunci legea ortodoxă și au început să citească bulgărește”[95].

 

 

Adrian Andrei Rusu


 

[1] Iată o mostră de partizanat din istoria religioasă a românilor. Pentru perioada timpurie „tăcerea sau raritatea izvoarelor scrise, pare oarecum firească în ceea ce privește creștinismul”, dovedindu-ne realitatea pozitivă (D. Gh. Teodor, Creștinismul la est de Carpați de la origini până în secolul al XIV-lea (în continuare D. Gh. Teodor, Creștinismul). Iași, 1991, p. 59). Logica ar fi următoarea, dacă o aplicăm altor realități: dacă nu există referințe privitoare la state, este pentru că ele existau deja; nu există date scrise despre structuri sociale, pentru că ele trăiau și erau productive în mare liniște etc.

[2] Creștinismul răspândit în sec. IX, când apare și liturghia slavonă (Le petit Larousse. Paris, 1933, p. 1643). 

[3] C. Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului românesc. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1998, p. 92.

[4] Before Cyril and Methodius: Christianity and Barbarians beyond the Sixth- and Seventh-Century Danube Frontier, în vol. East Central & Eastern Europe in the Early Middle Ages (în continuare F. Curta, Before Cyril and Methodius). Editor F. Curta. Ann Arbor, 2005, p. 181-182.

[5] În post-romantism, un Șt. Meteș, în Istoria Bisericii și a vieții religioase a românilor din Transilvania și Ungaria (în continuare Șt. Meteș, Istoria Bisericii). I. Ed. a 2-a. Sibiu, 1935, p. 22), își putea îngădui să scrie pentru secolele VIII-X: „Credința creștină era tovarășul cel mai iubit al românilor în acest timp”.

[6] Din acest motiv, într-o exegeză exagerată, este total nepotrivită aserțiunea „la diffuzion du christianisme en Roumanie et sa persistance au cours des siècles on eu lieu en étroite connexion avec l’Empire byzantin” (E. Popescu, Le christianisme en Roumanie jusqu’au VIIe siècle à la lumière des nouvelles recherches, în vol. Christianitas daco-romana. București, 1994, p. 75). Realitatea relațiilor politice accentuează discontinuitatea, nicidecum continuitatea raporturilor.

[7] N. Zugravu, Geneza creștinismului popular al românilor (în continuare N. Zugravu, Geneza). București, 1997, p. 479.

[8] Al. Madgearu, Continuitate și discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele VII-VIII. București, 1997, p. 90-98; Idem, Rolul creștinismului în formarea poporului român. București, 2001, p. 102-109 (în continuare, Al. Madgearu, Rolul creștinismului).

[9] Și totuși, pentru Ioan Aurel Pop, „Orice arheolog serios, care a participat la campanii de săpături pe șantiere referitore la secolele IV-IX, era creștină, poate aduce argumente pertinente în favoarea atribuirii etnice a urmelor descoperite” (Istoria, adevărul și miturile (Note de lectură). București, 2002, p. 124-125).

[10] Un exemplu, rediscutat recent este opaițul cu doi pești de la Micia. Vezi Ioana Hica, Micia de la sfârșitul secolului al III-lea până în secolul al VII-lea, în vol. Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Țeposu Marinescu. București, 2005, p. 228.

[11] Vezi contestările lui N. Zugravu (recenzie în SMIM, 27, 2007, p. 281) la o serie de obiecte inventariate de către S. Marțian (Biserica pe teritoriile fostelor provincii dacice (Transilvania, Banat, Oltenia) în secolele VII-XII. Aspecte de istorie, organizare bisericească, rit și cult. Târgu Lăpuș, 2006) (în continuare S. Marțian, Biserica).

[12] Selmeczi L., Régészeti-néprajzi tanulmányok a jások és kunokról. Debrecen, 1992, p. 216-217.

[13] Ediție 1986, p. 65-66.

[14] Székely Z., Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII). Date arheologice preliminare, în Materiale și cercetări arheologice, 14, 1980, p. 508.

[15] F. Curta, Before Cyril and Methodius, p. 194.

[16] Vezi D. Rancu, Terminologia românească de origine latină a uneltelor agricole din Banatul roman, în Tibiscum, 11, 2003, p. 290.

[17] I. Crișan, Așezări rurale medievale din Crișana. Secolele X-XIII (în continuare I. Crișan, Așezări rurale). Oradea, 2006, p. 40. Singura mărturie citată este din jurul mănăstirii și sediului episcopiei de la Cenad.

[18] V. Vizauer, Aspecte privind alimentația în Transilvania în Evul Mediu timpuriu (secolele VI/VII-IX/X), în Anuarul Școlii Doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”, 2, 2006, p. 189-190.

[19] V. Spinei, Realități etnice și politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. Români și turanici. Iași, 1985, p. 125-127.

[20] A. Ioniță, Spațiul dintre Carpații Meridionali și Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII. București, 2005, p. 99-102.

[21] În acest caz: I. Vasiliu, Cercetările arheologice întreprinse în cimitirul feudal-timpuriu (secolele XI-XII) de la Isaccea, în Materiale și cercetări arheologice, 14, 1980, p. 481.

[22] V. Spinei, Practiques funéraires dans l’espace carpato-danubien dans la seconde moitié du Ier millénaire ap. J.-C., în vol. Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to the Middle Age (în continuare V. Spinei, Practiques funéraires). Ed. V. Cojocaru, V. Spinei. Iași, 2004, p. 260.

[23] C. Luca, D. Măndescu, Rituri și ritualuri funerare în spațiul extracarpatic în secolele VIII-X (în continuare C. Luca, D. Măndescu, Rituri și ritualuri). Brăila, 2001, p. 69.

[24] Șt. Olteanu, Societatea românească la cumpăna de milenii (secolele VIII-XI) (în continuare Șt. Olteanu, Societatea românească). București, 1983, p. 173; C. Luca, D. Măndescu, Rituri și ritualuri, p. 70; S. Marțian, Biserica, p. 112, 134-135.

[25] N. Zugravu, Geneza, p. 493-495; Al. Madgearu, Rolul creștinismului, p. 103-105; Th. Nägler, în vol. Istoria Transilvaniei. I. Cluj-Napoca, 2003, p. 202. Autorul din urmă este și cel care, în cuprinsul lucrării, a pledat viguros împotriva existenței obștilor mixte (p. 221-222). Deci, contradicția este instalată: cimitire comune, da, viață socială, nu. 

[26] V. Spinei, Practique funéraires, p. 262-266.

[27] N. Zugravu, Geneza, p. 488.

[28] Ibidem, p. 489.

[29] Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor. Ed. a 2-a. București, 1928, p. 33-34. Iar după el, Șt. Meteș, Istoria Bisericii, p. 25.

[30] „trebuie să fi existat și o oarecare organizare bisericească, oricât de rudimentară, și ca atare e neîndoielnic că localnicii au dispus și de biserici, dar până acum nu avem încă dovezi arheologice. E însă foarte probabil că bisericile fuseseră și ele clădite din lemn și, în conformitate cu cerințele liturgice ortodoxe, compuse din trei compartimente: un altar, o navă pentru bărbați și o tindă pentru femei”. V. Vătășianu, Istoria artei feudale în Țările Române. I. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului. București, 1959, p. 4-5. Vezi și I. Barnea, Arta creștină în România. II. București, 1981, p. 13-14.

[31] D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n. Contribuții arheologice și istorice la problema formării poporului român. Iași, 1978, p. 19. Ideile au fost reluate în Idem, Creștinismul.

[32] S. Brezianu, în vol. O istorie a românilor. Studii critice. Cluj-Napoca,1998, p. 45; V. Spinei, Practiques funéraires, p. 259.

[33] Al. Madgearu, Rolul creștinismului, p. 110.

[34] M. Păcurariu, Istoria Bisericii românești din Transilvania (în continuare, M. Păcurariu, Istoria Bisericii). Cluj-Napoca, 1992, p. 42; dar și N. Zugravu, Geneza, p. 482.

[35] Deși afirmă că daco-romani au contribuit la creștinarea slavilor, P. P. Panaitescu nu aduce nici cel mai mic argument în acest sens (Introducere la istoria culturii românești. București, 1969, p. 105) (în continuare, P. P. Panaitescu, Introducere).

[36] În Romanoslavica, 1, 1958, p. 207-209; comentat laudativ de către N. Zugravu, Geneza, p. 482.

[37] Listate asiduu de N. Zugravu, Geneza, p. 482-483.

[38] Cu toate acestea „desigur unii dintre ei [slavi – n. n.] au primit învățătura creștină de la românii pe care i-au aflat aici” (M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe române. I. București, 1980, p. 177).

[39] Iată și compromisurile: „ar fi greu de admis o revenire la păgânism a populației romanice”, „în schimb ipoteza rămânerii, la păgânism a unei părți a populației romanice, până în secolele VII-IX este mai verosimil㔠Al. Madgearu, Rolul creștinismului, p. 101.

[40] N. Zugravu, Geneza, p. 484. În fapt, abia din secolul următor, datează două piese de asemenea factură. Vezi Al. Madgearu, The Romanians in the Anonymous Gesta Hungarorum. Cluj-Napoca, 2005, p. 141.

[41] Șt. Ștefănescu, Istoria medie a României. Partea I-a Principatele române. Originea și afirmarea lor (în continuare Șt. Ștefănescu, Istoria medie). București, 1991, p. 42-47; Al. Madgearu, Salt Trade and Warfare: The Rise of the Romanian-Slavic Military Organization in Early Medieval Transylvania, în vol. East Central & Eastern Europe in the Early Middle Ages. Editor F. Curta. Ann Arbor, 2005, p. 107; I. Stanciu, în Marmatia, 8/1, 2005.

[42] Al. Madgearu, About Maurikios, Strategikon, XI.4.31, în Revue des études sud-est européennes, 35, 1997, p. 119-121; F. Curta, Before Cyril and Methodius, p. 188.

[43] D. Gh. Teodor, Creștinismul, p. 62.

[44] N. Zugravu, Geneza, p. 486.

[45] Al. Madgearu, Rolul creștinismului, p. 110.

[46] D. Gh. Teodor, Creștinismul, p. 70-71. Cam aceiași vreme, și la Al. Madgearu, Rolul creștinismului, p. 101.

[47] G. Duby, Vremea catedralelor. București, 1998, p. 32.

[48] Vezi și Șt. Olteanu, Societatea românească, p. 167-171.

[49] H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, în Byzantinische Zeitschrift, 2, 1893, p. 23.

[50] M. Gyóni, L’église orientale dans la Hongrie du XIe siècle, în Revue d’Histoire Comparé, 25, nr. 3, 1947, p. 42-49. Preluat de G. Moravcsik, Gy. Székely etc. apoi de către românii Al. Elian, E. Stănescu, R. Theodorescu, I. D. Suciu (Monografia Mitropoliei Banatului. Timișoara, 1987, p. 40-41 – pentru Timișoara). Dar, tematica fusese preliminată destul de bine deja de către I. Lupaș, Istoria bisericească a românilor ardeleni. Ed. a II-a. Cluj-Napoca, 1995, p. 30-33 (în continuare, I Lupaș, Istoria bisericească).

[51] Opinii trecute în revistă, cel mai nou, de către D. Țeicu, Geografia eclesiastică a Banatului medieval. Cluj-Napoca, 2007, p. 27, care înclină totodată pentru o localizare în afara Banatului românesc.

[52] De pildă, V. Spinei (Relații etnice și politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români și turanici. Iași, 1985, p. 70) și după el D. Gh. Teodor (Creștinismul, p. 62), socoteau că singura „vina” posibilă ar putea-o reprezenta frământările isihaste din Bizanț și Bulgaria. Indiferent ce se întâmpla la sud de Dunăre, reacția nordului dunărean este atât de tăcută încât pare că nici nu există.

[53] A. Decei, Asupra unui pasaj din geograful persan Gardizi (a. 1050), în vol. Omagiu fraților Alexandru și Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. București, 1936, p. 893; I. I. Catrinoiu, Influența bizantină pe teritoriul Munteniei în sec. VII-XII, în lumina izvoarelor literare, arheologice și numismatice, în BOR, 102, nr. 8-10, 1984, p. 635; D. Gh. Teodor, Creștinismul, p. 63.

[54] Irinerariul lui Beniamin de Tuleda, p. 68. Cf. F. Curta, Southeastern Europe in the Middle Age 500-1250. Cambrige, University Press, 2006, p. 357.

[55] Engel P., Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526). Cluj-Napoca, 2006, p. 72.

[56] Șt. Meteș, Istoria Bisericii, p. 31-33. Autorul a indicat doar influența bisericii răsăritene, fără să poată particulariza vreuna a Bisericii românilor. Vezi și Șt. Pascu, Istoria Transilvaniei în lumina datelor geopolitice, istorice și statistice. Blaj, 1944, p. 93.

[57] Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman. București, 1911, cap. Terminologia creștină de origine latină

[58] C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria Românilor. I, București, 1974, p. 143-145; A. Sacerdoțeanu, Organizarea bisericii ortodoxe române în secolele al IX-lea – al XIII-lea, în Studii Teologice, 20, nr. 3-4, 1968, p. 256;  D. C. Giurescu, Țara Românească în secolele XIV și XV. București, 1973, p. 351; I. Ionescu, Începuturile creștinismului românesc daco-roman (sec. II-VI, VII). București, 1998, p. 29-66.

[59] V. Pârvan, în Romanisches etymologisches Wörterbuch. Ed. a VI-a. Heidelberg, 1992, p. 972.

[60] Dacoromania, VIII, 1934-1935, p. 334-335.

[61] I. Fischer, Latina dunăreană. București, 1985, p. 182; Simona Goicu, Termeni creștini în onomastica românească. Timișoara, 1999, p. 8.

[62] O listă la M. Păcurariu, Istoria Bisericii, p. 26.

[63] H. Mihăescu, La romanité dans le sud-est de l’Europe. București, 1993, p. 479.

[64] Simona Goicu, op. cit., p. 18.

[65] Ibidem, p. 21-52.

[66] G. Mihăilă, Cele mai vechi inscripții cunoscute ale românilor din Transilvania (1313-1314 și 1408, Streisângeorgiu - orașul Călan, județul Hunedoara), în Rev. Muz. Monum. Monum. Ist. Artă. Nr. 1, 1978, p. 37.

[67] Vezi DEX, sub voce.

[68] I. Lupaș, Istoria bisericească, p. 30.

[69] H. Mihăescu, Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. București, 1966, p. 186.

[70] Idee scrisă totuși în câteva locuri. Vezi D. C. Giurescu, Țara Românească, p. 351.

[71] Istoria Românilor. Ed. a IV-a. I. București, 1985, p. 297-298.

[72] „Perioada slavon㔠la români și ruperea de cultura Apusului (în continuare, P. P. Panaitescu, „Perioada slavonă”), în vol. Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială. Ed. a II-a. București, 1994, p. 13-29.

[73] Cu ingrediente savuroase procurate din Școala Ardeleană, până la A. D. Xenopol și N. Cartojan (P. P. Panaitescu, „Perioada slavonă”, p. 14).

[74] P. P. Panaitescu, Introducere, p. 185.

[75] Același P. P. Panaitescu: „liturghia slavă la noi este o dovadă că românii, în vremea când au primit-o, erau un popor așezat, cu o clasă superioară învățat㔠(P. P. Panaitescu, Introducere, p. 197). În timp ce la Șt. Meteș, Istoria Bisericii, p. 28-29) s-a instalat doar prin nevoia diecilor călătoriți („refugiați”) mereu după hirotonire la aceleași scaune episcopale sud-dunărene care au comunicat, de la un timp, doar în slavonă.

[76] Ibidem.

[77] P. P. Panaitescu, „Perioada slavonă”, p. 22.

[78] M. Păcurariu, Istoria Bisericii, p. 177-180; D. Gh. Teodor, Creștinismul, p. 63.

[79] Idem, Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială. București, 1994, p. 20-21; M. Păcurariu, Istoria Bisericii, p. 49; I. Crișan, Așezări rurale, p. 45.

[80] M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe române. I. București, 1980, p. 178; idem, Istoria Bisericii, p. 49.

[81] P. P. Panaitescu, „Perioada slavonă”, p. 23.

[82] Ibidem, p. 20-21; Idem, „Perioada slavonă”, p. 20; Gh. I. Brătianu, Problema continuității dacoromâne. În legătură cu noile observații ale d-lui Ferdinand Lot, în anexa vol. O enigmă și un miracol istoric: poporul român. București, 1988, p. 178; Șt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei I. Cluj, 1972, p. 95-103; C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor. I. București, 1974, p. 196-198; M. Păcurariu, Istoria Bisericii, 1992, p. 49; I. Crișan, Așezări rurale, p. 45.

[83] În vol. O istorie a românilor. Studii critice. Cluj-Napoca, 1998, p. 45.

[84] Șt. Ștefănescu, Istoria medie, p. 47.

[85] Cele mai noi opinii socotesc ca limită cronologică maximă a prezențelor bulgare ar fi mijlocul secolului al X-lea (Al. Madgearu, The Romanian, p. 141). Dar, mai adăugăm, aceiași stăpânire nu depășise niciodată, cursul Mureșului mijlociu.

[86] În afara arheologiei, presupusa influență directă a creștinismului morav sintetizată de M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe române. I. București, 1980, p. 178-179.

[87] P. P. Panaitescu, Introducere, p. 198.

[88] Vezi nivelul la care a ajuns cronologia pătrunderii maghiarilor la E. Gall, Contribuții privind elaborarea sistemului cronologic al descoperirilor funerare din secolul X în bazinul transilvan, în Ephemeris Napocensis, 12, 2002, p, 289-312.

[89] N. Zugravu, Geneza, p. 487.

[90] Ibidem, p. 490.

[91] Idem, „Perioada slavonă”, p. 21.

[92] Maria Comșa, Cultura materială veche românească (așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești). București, 1978, p. 127-136; D. Gh. Teodor, Creștinismul, p. 63.

[93] „probabil la cumpăna celor două milenii, și limba latină, ca limbă de cult a Bisericii românești, a fost înlocuită cu slavona”. Ioan A. Pop, în vol. O istorie a Românilor. Studii critice. Cluj-Napoca, 1998, p. 110; N. Zugravu, Geneza, p. 504.

[94] N. Zugravu, Geneza, p. 492.

[95] Citat după Șt. Ștefănescu, Istoria medie, p. 83. Dar deja A. D. Xenopol folosise surse identice.