Ștefan cel Mare și Transilvania.

Un inventar critic, date nevalorificate și interpretări noi

 

 

 

 


 

 

 

 

Anul Marii Aniversări (2004) s-a scurs. Neimplicarea mea în evenimente s-a datorat mai multor factori, pe care nu doresc să-i înserez aici. Aici voi spune doar că aș putea fi „vinovat” eu însumi prin aceea că derutez prin a fi socotit mai puțin „istoric”, decât „arheolog”; dar, în mod sigur, și pentru intransigența mea critică, neconvenabilă multor ușuratici într-ale scrisului istoric. Dar, că subiectul mi-ar fi fost cu totul străin, nici acest lucru nu va putea fi reținut[1].

O mulțime de pagini au apărut pentru a aduce, chipurile, și Transilvania, la omagierea concertată a voievodului moldav. S-au adăugat altora mai vechi, cu sau fără ținte festive. Am luat mereu act de ele, uneori cu minimă reacție, stimulată de platitudini și repetiții, alteori cu impulsul de a-i întreba mereu pe autori lor despre pierderea frânelor decenței practicii profesioniste a istoriei. Pagini viciate au fost oferite, spre deplina noastră pagubă și rușinare, chiar și lecturii străinătății de astăzi și din viitor. Am mai văzut curând că unele idei se trag din vremuri și acumulări mai vechi, astfel încât ar fi fost imposibil de zăbovit doar asupra noutăților. Sistematizate, opiniile și observațiile mele se grupează astfel.

Termenii raporturilor. Ceea ce trebuie abordat de la început sunt câteva chestiuni de metodică generală. Mai întâi aș sublinia depărtarea treptată de sursele primare și continua construcție istoriografică pe baza „autorității” unor texte interpretative. Erorile nu sunt astfel înlăturate și se insinuează într-o piramidă frumoasă, dar șubredă. Chiar după scoaterea temeliilor, pietrele plasate în elevație, continuă să subziste independent și suspendate.

Cel mai grav, dintre toate cadrele generale, este accentuarea unei bipolarități echivalente, în realitate inexistente, în care, chipurile, Transilvania[2] ar trebui privită ca un partener egal Moldovei. S-a indus persuasiv și eronat faptul că Ungaria este responsabila tuturor „relelor” venite dinspre vest, în timp ce, dimpotrivă, Transilvania era o aliată prietenoasă și constantă. Probabil că o asemenea manieră ar trebui corijată cel mai rapid. În adevăr, exista un singur partener politic la vest de Moldova. Mai mult decât atât, cel mai des, în filozofia politică contemporană ambilor parteneri de pe versantele Carpaților Estici se repeta stăruitor apartenența la același regat, mai concret subordonarea domnitorului la rege. În „marea politică”, Ștefan cel Mare a fost inițial regionis illius tyrano, hostis acerrimus, care îi adăpostea pe dușmanii de etnie maghiară ai regatului[3], era autorul mai multor incursiuni[4], care numai plimbări turistice nu au fost, iar mai apoi spectabilis et magnificus, suspus credincios, aliat constant și procurator de glorie europeană și bani papali pentru regalitate. La fel de „uitate” sunt și subsidiile pe care Ungaria le acorda anual lui Ștefan[5]. Asemenea mărturii colorează substanțial termenii, până la detaliul unor decenii. Mai pot formula o observație generală: în timp ce anii din urmă au nuanțat mult raporturile moldo-osmane, cele moldo-maghiare nu au progresat aproape de loc prin noutăți informative, ci numai prin interpretări, cel mai adesea speculative.  

Același Ștefan cel Mare a avut raporturi certe cu grupuri și entități particulare ale Transilvaniei, niciodată însă cu o „țar㔠întreagă. Au fost legături cu orașele săsești (separat fiecare, Brașov, Bistrița, Sibiu, dar nu cu „Universitatea” care se închega tocmai în vremurile lui Matia Corvin), în variante nebuloase, cu secuii, cu unii voievozi locali, cu locuri de adeverire catolice, poate, în unele limite, cu structurile bisericești ortodoxe. Din perspectivă românească ardeleană, avem doar idei despre folosiri de tălmaci[6] și implicări de oșteni în luptele din Moldova, fie ca dușmani[7], fie ca aliați[8], în funcție de comanda împrejurărilor dictate de regele Ungariei și curtea sa.

Ele, raporturile, nu au avut nici mai mult, nici mai puțin decât dimensiunea oferită de geopolitica vecinătății apropiate, calibrate fiind de apartenența provinciei intracarpatice la o mare putere veleitară și reală, la energia ei economică aflată în complementaritatea celei moldovene. Forțarea relației s-a făcut mereu din optica statului modern și a românității comune, dar nu exclusive. Dar, în a doua jumătate a secolului al XV-lea, nici una dintre realitățile secolelor naționale nu funcționa. Ștefan și consilierii săi nu au promovat niciodată o „politică româneasc㔠nici măcar către Țara Românească, darmite către Transilvania[9]. O asemenea concepție (și, drept urmare, interpretare) ar fi fost de-a dreptul protocronistă. La fel de artificioase ar fi conceptele de „confederare”[10] sau „protectorat instituțional” practicat separat ori solidar de țările din exteriorul Carpaților, față de românii ardeleni[11]. Principiul „neamestecului în treburile interne” nu s-a închegat în codurile din diplomația modernă, ci a fost strict respectat încă din Evul Mediu. Din această optică, relațiile lui Ștefan cel Mare cu Transilvania ar putea fi echivalate foarte bine cu relațiile altor teritorii, de pildă cu cele întreținute cu vechile teritorii ale Rusiei kievene. O comparație, a celor două grupe de parteneri, suntem convinși, ar aduce constatări dintre cele mai sugestive. Să reamintim, pentru neîncrezători, maniera cu care Ștefan a tratat Athosul, după ce obținuse în prealabil avizul stăpânului locului, care, nici măcar nu era un principe creștin (sultanul otoman).

Aici nu va fi vorba, nici o singură clipă, despre relațiile militare. Ele sunt cel mai bine cunoscute. Ar fi poate numai de împărtășit în lumini ceva mai colorate ceea ce demonstrațiile militare ungurești au însemnat pentru Moldova. Era de ajuns ca un singur banderiu să-și fluture pânza alături de Sfântul Gheorghe de pe drapelele lui Ștefan pentru ca adversarii să aibă a înțelege că se implica o alianță care reclama reținere și prudență[12].

Cine a făcut, de fapt, politica Ungariei în vremea lui Ștefan cel Mare? Întrebarea este sugerată și stimulată de o altă insinuare care înzestrează pe voievozii ardeleni cu o anume competență de tratare a problemelor de politică externă. Coroborarea acestui aspect cu nedoveditele relații de rudenie dintre Bartolomeu Drágfy și casa domnitoare moldavă, au întărit sau păreau să inspire, din nou, concluzia unei „independențe” și a unui „parteneriat” politic[13]. Presupusa înrudire de familie ar putea să fie doar o simplă prelungire a unor formule protocolare de adresare. Pentru această soluție ne îndreaptă același Ștefan, care îl numise pe un alt voievod al Transilvaniei, învingător la Câmpul Pâinii, „fratele nostru”[14]. Dar toți voievozii Transilvaniei erau înzestrați cu atribute protocolare identice, de către toți domnitorii Moldovei și Țării Românești. Vom restabili adevărul atunci când vom repeta-o pentru cei care s-au limitat la înțelegerea voievodatului transilvan prin optica interpretativă a lui Ioan Lupaș și a epigonilor săi, că același voievod a fost întotdeauna un demnitar numit. Adesea absent din provincie, pe care o guverna prin intermediul familiarilor săi, puși sub ascultarea vicevoievodului și instalați în cetăți ori la cârma comitatelor, el făcea continuu figură de baron al regatului, la curtea ungară. Real, dar parțial nedrept, domnitorii de peste munți se socotiseră egalii voievozilor transilvani, cu toate că autoritatea lor internă era incomparabil mai substanțială.

Este o mare diferență între regalitatea lui Matia I Corvinul și aceia a urmașul său Jagellon. În primul caz, opinia și voia regelui a primat oricărui demnitar[15]. Din contră, politica regatului nu a depins nici o clipă de nevolnicul Vladislav al II-lea[16]. Ca urmare, toate deciziile politice au fost luate de consiliul regal. Rolul de primă mână l-a avut, după anul 1491, episcopul Toma Bakócz (ulterior, din 1500, cardinal), cu titlu de mare cancelar și secret (de taină). Deci, într-un fel ori altul, dar sigur într-o mare măsură, personajul citat este responsabil de multe dintre scrisorile diplomatice, tratatele, hotărârile și, implicit, pentru confirmarea moșiilor ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Față de această evidentă stare de lucruri, o singură dată am citit, în istoriografia românească, despre numele unui apropiat, al numitului prelat-om politic, anume despre episcopul Sigismund Ernuszt. Dar citarea s-a făcut doar pentru că deținuse bunuri similare cu lucruri din Moldova[17]. Iată deci ceva nou, la care urmașii noștri întru scris istoric ar merita să cugete: relațiile lui Ștefan cel Mare cu prelații-cancelari ai regatului maghiar.

Mai departe, avem datoria să urmărim în ce măsură au existat componente sau factori de putere politică transilvană care se raportează la Ștefan cel Mare. 

S-a scris că Ștefan era „considerat stăpân al scaunelor secuiești”[18]. O scrisoare din primăvara lui 1472, a lui Radu cel Frumos către brașoveni[19], pare să formeze temeiul acestei concluzii grăbite. Radu era, în mod vădit, dispus să-i găsească dușmanului său de la nord de Milcov toate păcatele prin care să-l vopsească în negru în fața corespondenților săi. Nici un istoric serios nu ar putea admite o asemenea informație care era redată subiectiv, fără invocarea sursei directe, ca temei pentru o atât de grea concluzie. Cel mult, ea este o sursă bună pentru istoria mentalităților. A călca jurământul pe care secuii îl datorau doar regelui este mult prea grav și, în același timp, neatestat ca întâmplat altădată. Deși răsculați la 1465, și-au văzut reconfirmate privilegiile în anul următor. În sfârșit, la Baia se aflaseră tot de partea regelui. Mai putem repede adăuga că secuii nici măcar nu dispuneau de vreo elită care să facă diplomație pe cont și în nume propriu. Peste câțiva ani doar, documentele regale aveau să specifice, dar de fapt să reafirme, că principala sarcină militară a secuilor fusese mereu aceea de a apăra regatul dinspre Moldova; nici un cuvânt despre vreo „trădare” ori reașezare a statutului lor secular.

Există acte clare, din anii 1462 și 1464, din care reiese cu prisosință de secuii acționau la comanda regelui Matia și ca cenzori serioși ai produselor meșteșugărești care tranzitau către Moldova. „Libertatea comercial㔠a fost instalată abia din 1473, tot în urma unor explicite porunci regale[20]. Orice probleme de vamă către Moldova cădea mereu în sarcina comitelui secuilor. Ca să fie și mai limpezi lucrurile, legat de statutul teritoriului în care s-ar fi construit raporturi insolite, în 1480, domnul scria că cei răi „au prădat țara domnului nostru, a craiului, țara secuilor”[21].    

Ce ne spune de fapt scrisoarea împricinată? Este vorba despre secuii din Odorhei și Ciuc care erau sau urmau să fie implicați direct împotriva lui Radu. De obicei, secuii erau convocați la război de rege, prin intermediul comitelui lor, care era consecvent, de la mijlocul secolului, și voievod al Ardealului. Toată forța lor era reclamată în cazul prezenței regelui sau era redusă la jumătate, în situația unui alt comandant, numit. Către Țara Românească, datoriile secuilor erau mai restrânse[22], decât cele către Moldova. Natural, cei mai apropiați de Muntenia (Odorhei și Ciuc), aveau prima șansa de a trece munții. Dacă ar fi fost mercenari liberi, atunci pomenirea scaunelor de recrutare ar fi fost inutilă. Numai cei recrutați și plătiți, aveau mereu câte un „stăpân” nou. Dar, despre un mercenariat secuiesc nu avem date convingătoare.

Se citește despre decime (zeciuială bisericească, în particular, dări, în general) fără să se înțeleagă prea clar ale cui au fost. Pentru o asemenea taxație[23] ar fi trebuit să se știe ceva mai multe despre dările secuilor. Excludem din capul locului dijma cuvenită bisericii, a cărei „deturnare” era excepțională și anticipată de aprobări dintre cele mai sus-puse. Regii Ungariei erau aproape singurii profitori ai manipulării lor. Mai departe, surpriza cea mare, pentru toți neavizații, este aceea că secuii nu plăteau nici un fel de dări, în afara așa-numitei „dării a boului”[24]. Cea din urmă era mai mult simbolică și ocazionată de evenimente majore din viața regalității. Mai poate crede cineva că au început să presteze dări numai din simpatie ori prin constrângere, față de Ștefan cel Mare?

Aserțiunea lui Długosz, privitoare la „ruperea” Secuimii și supunerea ei Moldovei lui Ștefan, ar trebui fie altfel interpretată (un accident), fie privită doar ca o simplă metaforă.

Atitudinea sașilor a fost așezată într-o lumină parțială, menită s㠄argumenteze” un fel de mariaj politic fericit. De aici rezultau falsele imagini din care reieșea că Ștefan era foarte iubit și dorit să apere ori chiar să cârmuiască Ardealul[25]. Cuvintele vrăjite se aflau în preambulul scrisorii, adică în acea parte a textului care era „mai de grabă o podoabă literară decât o motivare”, care „se inspiră din Scriptură, din scrierile părinților bisericii, din sentințe”, care „par niște clișee”, „elucubrații ale personalului de cancelarie”[26]. Izvorul transilvan, după ce  scrie destul de explicit despre „aceste părți” pustiite de turci (Bârsa) se referă și la supușii Sfintei Coroane (a Ungariei), care erau concepuți laolaltă, transilvăneni și moldoveni. Cum expresii de atașament autentic nu s-au păstrat în scris de la nici o altă etnie, în afara sașilor, forțarea interpretărilor ar conduce până acolo încât să se imagineze că același sași ar fi așteptat de la Ștefan cel Mare chiar mai multe lucruri decât românii con-provinciali.

Indiferent de formulările diplomatice aduse spre „probarea” unor pași către confederare sau vreo altă soluție politică pe care nici un istoric nu a îndrăznit să o vadă în concretețe, trebuie știut că temelia raporturilor pornea de la asumarea realității că nu corespondau doi parteneri egali. Ca urmare, sașii, perfect de conștienți cât de important era rostul lor în mersul treburilor de dincolo de munți, ca și acela al menținerii „tamponului” militar extracarpatic, trebuiau să-și disimuleze orgoliile ori chiar disprețul și să arate deferență sporită în toată formularistica scrisorilor pe care le concepeau către domnitori. Realitatea se amplasează în exact același capitol de limbaj „de lemn”, medieval, pe care am încercat să-l explicăm în dreptul voievozilor. Era vorba, deci, despre un simplu protocol diplomatic, care, citit de către cei nefamiliarizați cu stările contemporane, este manipulat pentru a se metamorfoza în substanță politică.

Au existat acțiuni moldovene manifeste dedicate în mod special românilor ardeleni? Vedem că însăși castelaniile stăpânite în Transilvania nu ofereau un teren de plenară dezvoltare a unor relații inter-românești. Nu-i vorbă că nici domnitorul sau dregătorii săi, nu prea s-au străduit să le accentueze. Castelanii (pârcălabii) nu avem nici cea mai mică șansă de a funcționa normal dacă nu știau limba maghiară ori nu ar fi avut lângă ei vicecastelani ori slujbași care să o știe. Avem sugestii cum că tocmai aceasta a fost „cruda” realitate. În 1498, unul dintre castelanii Ciceului se numea Bernaldinus[27], un altul, dacă nu același, numit familiar și castelan al lui Ștefan, și se numea Bernard Vernes[28]. Mihail Megyes era vicecastelan de Cetatea de Baltă, în 1504[29]. În sfârșit, Grigore Farkas și Ioan Bagy, apar în anii 1499-1500, în calitate de familiares et jobagiones ai lui Ștefan și ai fiului său Bogdan[30]. Astfel încât sunt procurate mărturiile cum că administrarea moldavă a fost un șir de fapte pragmatice, consonante cu rânduielile regatului[31], care nu erau comandate de vreun simțământ etnic.

Cea mai importantă problemă, dacă nu tocmai singura, este, cea legată de biserică.

Alegerea Vadului drept loc pentru o ctitorire de episcopie[32] m-a frământat din punctul de vedere al poziționării sale. Vadul, așa cum vom arăta mai jos, formează o „pung㔠periferică a domeniului Ciceului, la sud de Someș. Pe de altă parte, este adevărat, întregul domeniu era lipsit de un „epicentru” mai acătării. Târgul domeniului – o prezență mereu obligatorie –, era la Reteag și, în mod inexplicabil, nu a contat pentru instalarea scaunului de ierarh. După achizițiile teritoriale moldovene noi, din nord, ținutul Lăpușului părea mai potrivit, numai ca aglomerare românească, nu însă prin localitatea principală, Târgu Lăpuș, care deși era ceva mai răsărită, era ocupată de către unguri („Magyarlápos”). Din acest motiv, înclin să cred că alegerea locului de episcopie a fost determinată de antecedentele Vadului[33]. Acestea sunt însă cețoase. Dar, altfel, o nouă întemeiere este foarte greu de conceput în lipsa acordului expres al autorităților locale.

Satele care au fost repartizate episcopiei de Vad (probabil din vremea lui Ștefan, sigur din vremea lui Rareș), nu au fost donații de veci, în felul celor pe care le înregistrăm în fundațiile bisericești extracarpatice, ci doar „donații de servitute”. Ele continuau a fi judecate drept pertinențe ale domeniului Ciceului. Aceasta însemna că veniturile lor erau folosite de către biserică, dar la orice schimbare de stăpân, printr-o simplă poruncă, regimul lor se putea radical reformula. Episcopia, chiar dacă ar fi avut recunoașterea tacită din partea bisericii Ungariei, nu avea vreo protecție legală definitivată, nici din punct de vedere canonic, nici din punctul de vedere al stăpânirii laice. Ea funcționa strict după bunul plac al stăpânului de domeniu.

Feleacul face parte cert din „mitologia” ștefaniană din Transilvania. Genezele poveștii sale merită a fi urmărite pentru a înțelege cum se „face istorie” și până unde se poate ajunge. Conceptul definit drept mitologie are origini obscure, în perioada interbelică. Mai întâi s-a vorbit doar despre un context artistic în care apăruse arhitectura moldoveană din vremea lui Ștefan cel Mare, iar Feleacul era folosit, alături de multe alte monumente transilvane, pentru stabilirea unor analogii generale[34]. Nicolae Iorga, sigurul care mai trecuse pe la Feleacu[35], anterior anului 1918, căutând „scrisori și inscripții”, avansase ideea construcției în vremea lui Ioan de Hunedoara. Dar nici în lucrările sale speciale, în care căutase raporturile românilor din Transilvania cu cei de peste munți nu era, nicăieri, exprimată vreo idee clară de legătură între Feleacu și Ștefan cel Mare[36]. În orice caz, atunci când regele Ferdinand a contribuit la finanțarea construcției pronaosului și a clopotniței, pisania lui nu amintește nici un cuvânt despre Ștefan[37]. Un rol special în renovarea mentală a ceea ce am putea numi deja „cultul lui Ștefan cel Mare la Feleacu” i-a revenit moldoveanului Gheorghe Sion, cel care, cu aprobarea lui Iorga, fără să știm în temeiul cărei argumentări, a finanțat și instalat spre vest de biserică un bust al lui Ștefan cel Mare.

A fost Virgil Vătășianu care a produs turnura în lumea științifică. El socotea, fără nici un fel de argumentație împărtășită, că Feleacul se datora „intervenției directe” a domnitorului moldav[38]. Lucrurile aveau să rămână enunțate fără nici un fel de analiză detaliată, astfel încât, și astăzi, profilele ogivelor, conturul și secțiunea ancadramentelor, desenul cheilor de boltă, au rămas prezentate doar prin câteva imagini mici și suficient de neclare.

Opinia formulată de către Virgil Vătășianu a făcut o carieră care a lăsat și va lăsa urme adânci. Contemporanul său, tot istoric de artă, Entz Géza, admitea doar probabilitatea implicării lui Ștefan[39]. Revirimentul major îl va înregistra Marius Porumb[40]. Exegeza istoriei de artă a marșat imediat către o asemenea variantă de atribuire[41]. În volumul de care s-a îngrijit pentru monumentele Arhiepiscopiei ortodoxe clujene (acum mitropolie), apărut în anul 1982, Marius Porumb era deja ferm convins de partea relației Ștefan cel Mare – Feleacu. O făcea chiar în contradicție cu cosemnatarii aceluiași volum (Șt. Pascu), care se arătaseră prudenți și circumspecți, admițând, cel mult o implicare materială, dar nu o ctitorire propriu-zisă[42]. Mai departe, în tot ceea ce a mai semnat, convingerea a fost sistematic împărtășită[43], conducând evident, la consecințe.

În anul 1982, grupul de argumente era prezentat în felul următor. Mai întâi, destul de ciudat pentru o construcție științifică, erau invocate „tradiții locale” ștefaniene. Or, cele populare au fost consemnate în jurul anului 1920, când biserica Feleacului a trecut pe primul plan al atenției[44]. Ca peste tot în Transilvania, felecanii amestecau pe Matia Corvin (și nu pe tatăl său, cum făcuse Nicolae Iorga) cu Maria Terezia. Nici de o „tradiție științific㔠nu poate fi vorba, pentru că număra doar doi autori, ambii istorici de artă, profesor și învățăcel.

Singura apropiere arhitectonică de „familie” dintre Feleacu și bisericile Moldovei era descoperită la ancadramente, care erau „ca la bisericile moldovenești”. Cum ancadramentele gotice din Moldova au fost, de obicei, confecționate de către meșteri din Transilvania, ar fi destul de anormal să ne imaginăm că tocmai la Feleacu procesul ar fi fost invers. Nici un istoric de artă cu adevărat serios nu poate folosi asemenea modalități pentru a dovedi filiații certe. Iar dacă acelea ar fi fost reale, tot nu se puteau încă asocia de persoane anume, meșteri ori ctitori. Pe cât se pare, cheile de boltă de la Vad și Feleacu prezintă scuturi heraldice similare. O interpretare corectă este că ele indică o „mod㔠comună, din epocă, nici pe departe un ctitor comun, care putea fi și altcineva decât Ștefan cel Mare. Forma lor nu se regăsește ori, mai corect, nu a fost descoperită între reprezentările din estul Carpaților, de la sfârșitul secolului al XV-lea. Câmpul, rămas lis[45], fusese odinioară pictat cu mobile heraldice care ne-ar fi oferit, poate, unele indicii.

Mai departe este invocată originea moldoveană a manuscriselor aflate odinioară în biblioteca locală. Vistiernicul Isac a plătit, este adevărat, o ferecătură, care avea toate șansele să fie tot un produs de meșter sas transilvan. Dar actul său încă nu-l angaja în ctitorire pe stăpânul său de pe tron. De altfel, mai există asemenea daruri moldave la biserici din Transilvania, fără ca cineva să presupună că și bisericile ar fi fost, deopotrivă, ctitorii ale acelorași persoane ori chiar ale domnitorilor contemporani[46]. Dacă Tetraevangheliarul s-a pierdut[47], în schimb, perechea sa, Liturghierul, a fost analizat în amănunțime, după care s-a tras concluzia că a fost redactat de trei mâini diferite, undeva în Transilvania[48]. Deci, nici măcar scriitura nu s-a făcut în Moldova.

Din această listă, cu argumentări indirecte, nu rămâne, cum vedem, nimic pozitiv de folosit. Cei mai prudenți dintre împărtășiții cu asemenea „argumente”, mărturisesc că ar fi vorba doar despre „tradiții” nespecificate[49] ori „indicii”[50]. Construcția trădează doar obstinația perseverării pe o idee frumoasă, încadrabilă în marele capitol al căutărilor cu orice preț a elementelor de unitate românească transcarpatică. Ultimul volum al lui Marius Porumb folosește din plin imagini ale Feleacului, iar atribuirea directă a construcției, pe baza „tradiției, confirmate de documente de epocă”, lui Ștefan cel Mare este scoasă din orice dubitativ[51]. Este și această o metodă de „convingere”: perseverența nonșalantă. Clișeul este mult prea frumos, pan-românesc și ortodox, pentru ca oricine l-ar contesta să nu riște a fi catalogat imediat anti-român și anti-ortodox.

Anticipând efortul de menținere a scenariului inventat, am putea sugera și prezența unei analogii de tipul: dacă moldovenii au făcut o episcopie la Vad, de ce nu le-ar aparține și cea de la Feleacu? Dar, asemenea interogație nu a fost formulată, cu toate că ea ar fi avut rosturi de analiză. Căci, de ce anume, unul și același ctitor, ar fi avut nevoie de două episcopii la mai puțin de 80 km distanță în linie dreaptă? Nu a interesat, se pare, pe nimeni cu adevărat faptul că Feleacu nu era moșie moldoveană, ci a orașului liber regesc Cluj. Urbea avea drept de subpatronat („subctitorie”, ar putea fi o echivalență forțată), de la patronul care, în toate cazurile de orașe privilegiate, nu era altcineva decât regele Ungariei. Observația este grea: Ștefan a primit nu numai aprobarea lui Matia și a orașului Cluj de a ridica o biserică, ci și pe aceia de a întemeia o episcopie fără nici o garanție de întreținere viitoare? Dacă s-ar folosi mai des această neliniștitoare întrebare, zelul raportorilor ar fi fost temperat, dacă nu chiar eradicat.

Avem și o altă constatare, de strictă metodă. Numai în situația Feleacului, istoricii de artă își depășesc sfera de cercetare care le este îndeobște rezervată, pentru a ne impune – am văzut prin ce modalități –, scenarii care numai artistice nu mai sunt. Cu alte cuvinte, doar aici, artisticul dobândește nu numai mesaj politic major, ci și unul excesiv de contrastant. 

În istoriografia bisericească lucrurile au evoluat ceva mai diferit. Nu știm dacă în relație cu Vătășianu, dar cu un an mai devreme, un istoric al bisericii românești ardelene, făcuse și celălalt pas, ecleziastic: afirmarea întemeierii, dar tot fără argumentări, și la Feleacu, alături de Vad, a unei a doua „mitropolii”, de către Ștefan cel Mare[52]. Mai pe urmă, lucrările lui Mircea Păcurariu, a căror impact a fost decisiv, au negat dintru-nceput orice implicare voievodală, est-carpatică. Dar, pe același tărâm bisericesc, însă la fața locului, cultul lui Ștefan cel Mare a luat amploare, mai ales după anul 1988, datorită implicării majore a lui Marius Porumb, creator al muzeului local, al introducerii unui mare portret Ștefan cel Mare în biserică și mai apoi, pregătirii reeditării, sub patronaj bisericesc, a monografiei celor două biserici cu implicații reale și presupuse, moldovene. După 1990, administrația parohială a fost trecută pe mâini călugărești, pentru a reînnoda viața mănăstirii, care existase aproximativ între mijlocul secolului al XVI-lea și ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, nu lângă biserica episcopală, ci la circa doi-trei kilometri spre sud-est. „Noile temeiuri” moldovene de la Feleacu se argumentează printr-o imensă biserică nouă, ridicată în stil moldav, nu foarte departe de vechiul și micuțul edificiu medieval, cel puțin prin partea sa originară, bine înscris în arhitectura provincială. Urmările par a fi previzibile și pentru raportul istoric de care ne-am ocupat. Vocea istoricului ajunge „glas în pustiu”, iar „tradiția” ultimilor decenii se sfințește.

În afara, poate, a capelelor (paracliselor) din cetăți, moldovenii nu au avut prea mare libertate în renovarea structurilor bisericești din Transilvania.

Deci, cu un Vad sigur, dar ipotetic prelungit dintr-o formulă locală, cu un Feleacu deplin incert, ar fi hazardat de deslușit „politici religioase și politice”[53] coerente ori de recunoscut „adăpost pentru religia ortodoxă, atât de prigonită de biserica oficială”[54] care să-i privească pe românii ardeleni.

Readucerea pe pământ medieval ar trebui să înceapă cu discernerea conceptelor în care, prin tot ceea ce a făptuit, domnitorul mușatin a făcut, primordial, politici pro domo, sigur orientate către grupuri de putere (boieri, biserică, târguri, viteji) ori justificate de propria sa conștiință, dar niciodată exprimate în termeni clari și neechivoci „românești”. Expresia lui Nicolae Iorga, „instinct de rasă”, ar trebui să fie limitată la stricta valoare a termenului. Nici în exterior, înspre alte zări cardinale (Țara Românească, Pocuția), nu au fost politici de o asemenea natură. Nu s-a înregistrat nici un fel de discriminare etnică la nivelul aceluiași teritoriu (Moldova), nici vreun scrupul privitor la anexiuni de ținuturi cu alogeni majoritari (Pocuția). De ce atunci, aceleași neidentificate valori, componente probabile ale lumii premoderne și sigure ale lumii moderne, ar fi funcționat mai repede și chiar ar fi determinat o politică specială numai în și către Transilvania? „Dreapta cumpănire” trebuie să fie reîntronată pentru a vedea în deceniile de la sfârșitul secolului al XV-lea atât cât ne-o permite decența bunului simț.

Domeniile transilvane. Am descuraja pe toți cei care ar continua să afirme că donațiile domeniilor ardelene ar fi fost „compensative” pentru pierderea Cetății Albe și Chiliei. Ca valoare însă, cetățile și ținuturile (castelaniile) de lângă Marea Neagră nu sunt, nici pe departe, egale cu cele aflate în Transilvania; în sensul că pierderea din sudul Moldovei a fost cu mult mai păgubitoare. Este o moștenire de interpretare, care s-a născut în secolul al XVI-lea, abia după moartea beneficiarului[55].

Domeniile ardelene nu au fost dăruite statului, ci doar persoanei domnului. Nu erau deci un fel de „despăgubiri”, ci o garanție pentru un previzibil exil, rezultat din turnura radicală a situației politice din Moldova, cu concurs turcesc sau, de ce nu, chiar polon. Erau un dar personal și asigurator, pentru viitorul în restriște. Această semnificație a trecut sigur înaintea tuturor altora pe care prea zeloși „istorici patrioți” încearcă să le-o atribuie.

Ideea aliniatului precedent este de limpezit și în altă optică, din nou, a concesionarului. Altfel, s-ar putea păstra chiar un rest de sugestie potrivit căreia ar fi fost vorba despre un dar mărinimos, o „cumpărare” a păcii, alianței și recunoașterii suzeranității maghiare. Soluția donațiilor făcute unor străini importanți (de obicei membrii ai caselor regale), ca și rațiunea acordării lor, nu era o noutate, născută pentru partenerii avuți aici în vedere. Ea se practica de bune zeci de ani în toată Europa. Dar, să renunțăm la asemenea analogii, în favoarea concepțiilor politice ungare, limitate doar la secolul al XV-lea. Una dintre marile experiențe de același tip a fost recoltată prin donațiile acordate despotului sârb Gheorghe Brancovici[56]. A urmat, pentru Transilvania, experiența Făgărașului, în raport cu Muntenia. În acest caz a fost vorba despre reducțiunea unei stăpâniri mai vechi, cel puțin din secolul al XIV-lea, la starea de „feudă temporară”. Motivația regelui Matia, formulată în anul 1467, venise după acumulări petrecute în timpul lui Ioan de Hunedoara. Aceiași filozofie politică poate fi urmărită și în acte târzii, indiferent către care punct cardinal erau orientate donațiile. Se justifica, clar mărturisit, interesul regatului pentru sprijinirea și prin această modalitate, a celor care îi asigurau avangărzile din fața liniei de apărare a hotarelor propriu-zise.

Ducatele sudice erau ținute la îndemână pentru voievozii Țării Românești și Moldovei, pentru a fi dăruite pro descensu[57]. Numai că, după cum, iarăși, nu s-a marcat cu suficientă atenție, „rezerva” regală din Transilvania, cuprindea Făgărașul, Amlașul și Rodna[58]. S-ar putea deduce că Rodna, cu cetatea și domeniului ei (ambele subînțelese obligatoriu, fie și numai la pomenirea singulară a toponimului), trecuseră ori treceau deja printr-o experiență moldavă[59], rămasă ascunsă de informația scrisă conservată până la noi. Deci, înainte de Ștefan, se făcuseră deja dăruiri de moșii ardelene pentru moldoveni, care nu se justificau prin vreo compensare de teritoriu ocupat de către turci. Cel mai plauzibil ni se pare ca domeniul și cetatea Rodnei să fi servit drept loc de refugiu, pentru pretendenții la scaunul înc㠄vrăjmașului” fiu al lui Bogdan al II-lea. Poate a fost vorba despre Petru Aron. Pe câte se pare, episodul s-a încheiat peste doi ani, în 1469, prin eliminarea rivalului, în urma unei campanii fulgerătoare ori a manipulării unor șiretlicuri politice. Dar, soluția pentru „sălaș” (descensus)[60] a rămas viabilă, aplicându-se și lui Ștefan cel Mare, după reglementarea raporturilor politice interțări și înainte de a dobândi orice altă semnificație, asociată ori nu cu cetățile de lângă Marea Neagră. În concluzie, dacă daniile nu erau o noutate pentru regatul Ungariei, nouă era doar persoana care beneficia de ele.

Ni se pare că, în același timp, insula de siguranță a teritoriului ardelean a fost conștientizată mereu de către toți potentații din exteriorul Carpaților. Ea a dobândit forme dintre cele mai clare tocmai în cursul secolului al XV-lea, pe vremea când turcii răvășeau periodic alcătuirile creștinilor de acolo. La 1493, un act al lui Vladislav a II-lea, pare că indică și prezența unor refugii boierești de la Bistrița[61]. În această lumină, nu mai putem discuta despre accidente ori favoruri, ci doar despre o sistematică reajustare a unor principii asiguratorii de azil. 

S-a acceptat destul de devreme interpretarea potrivit căreia, dacă cele două domenii au fost pomenite împreună, trebuie ca și donația lor să fi fost la fel[62]. Poate tocmai perechea a generat sau adâncit simetria cu celălalt cuplu de cetăți, pierdute la mâna turcilor. Dar, acum, după ce nu mai avem nici un temei a crede că fusese o tentativă de echivalare, am putea să revenim și la ipoteza unor donații succesive. În fond, pentru un „refugiu”, la începutul unor alianțe, după o stare de beligeranță, ar fi fost pe de-antregul normal și suficient un singur domeniu ardelean. 

Ștefan S. Gorovei a făcut un pas important în descifrarea unora dintre mecanismele prin care Ștefan cel Mare a intrat în stăpânirea unor feude ardelene[63]. Totul s-a bazat pe o sursă de excepție. Documentul rediscutat a făcut parte dintr-un miscelaneu personalizat, definit ca „mostră de formular diplomatic”[64]. Este categoric un eșantion dintr-un stilionar[65], aflat în uzul studioșilor care urmau să activeze în cancelariile latine ale timpului. Există o foarte bună explicație pentru scoaterea actului din limitele utilului diplomatic, eventual arhivistic, și introducerea sa într-o carte „școlară”: redactarea formei donației viagere. Asemenea documente nu erau frecvente, așa încât unul a fost inclus pentru a servi drept șablon pentru un posibil viitor caz. Că acela privea tocmai pe domnul Moldovei, se cheamă că este vorba despre un mare noroc.

Datarea actului nu ar fi tocmai simplă. În mod normal, stilionarul nu conținea documente dispuse cronologic, ci așezate doar pe baza logicii valorii actelor ori, dimpotrivă, cu totul întâmplător, după cum au fost găsite originalele de referință. Ca urmare, datele documentelor puteau să oscileze între o perioadă destul de veche, de câteva decenii, dar care stabilizase anumite expresii formulate aflate încă în practică și pe durata vieții posesorului volumului-îndreptar. Or, cel puțin unul dintre stăpânii stilionarului este cunoscut: arhiepiscopul Nicolae Olahus. Deci, cred că ar trebui să renunțăm la orice speculație foarte strânsă pentru aflarea datei de emitere a documentului. Elementele interne dau de înțeles că beneficiarul fusese, într-adevăr, Ștefan al Moldovei, iar dania era făcută într-o variantă care a fost augmentată prin donația nouă a regelui Vladislav al II-lea, din anul 1492. Am putea explica și întârzierea de doi de la urcarea pe tronul maghiar al regelui ceho-polon. Semnele arată că Vladislav nu fusese printre favoriții pretendenți la coroana ungară, sprijiniți de către Ștefan. Se cunoaște că imediat după schimbarea dinastică, la 1491, familia Losonczi a mai avut o tentativă de contestare a înstrăinării Ciceului de către regele Matia[66], fapt ce justifică întărirea pentru mușatin, eventual după clipele rezolvării contestației.

Mai departe, gradația formulelor donative uzuale este în favoarea existenței unor etape. Avem convingerea că donația Cetății de Baltă și a Ciceului a fost făcută de către regele Matia. În privința unui oarecare interval de donație (probabil 1486-1490), există doar presupuneri indirecte. Pare totuși sigur că pe atunci, Ștefan stăpânea deja cetățile. Să urmărim și câteva lucruri noi sau, mai degrabă, uitate și neglijate.

Cele două cetăți au istorii separate. Până la revolta ardeleană din anul 1467, Ciceul a fost în stăpânirea verilor Ladislau Senior, fiul lui Ștefan Dezsőfi, Ladislau Junior și Sigismund, fiii lui Dionisie Dezsőfi de Losoncz. Un alt văr, Ioan, fiul lui Ioan, nu a participat la conjurație și a fost lăsat în drepturile de stăpânire. Confiscarea moșilor răzvrătiților a avut loc în dieta de la Turda, din 1 octombrie. Dar ea, se putea aplica numai la 2/3 din bunurile care, în majoritatea lor, erau în indiviziune[67]. Drept urmare a acestei stări, multă vreme castelania a constituit temei de revendicare[68]. O parte a proceselor domnitorilor Moldoveni vor trebui judecate prin prisma acestei stări îndelung moștenite. Unele dintre problemele acestei grevări de stăpânire vor fi tratate și mai jos. Primul beneficiar al Ciceului confiscat a fost Ioan, fiul lui Emeric Szerdahelyi (din comitatul Somogy, Ungaria actuală). Dacă numele respectivului nu are importanță, este foarte important actul în sine, care conține inventarul domeniului[69].  

Un document din anul 1480 face trimitere la o stare din 1473, când Ciceul era posesiune regală[70]. Ce se întâmplase cu vechiul stăpân, nu se știe, numai că, după cum rezultă dintr-o serie de acte de la începutul domniei lui Vladislav al II-lea, Mihail (fratele lui Ioan) Szerdahelyi a fost despăgubit de rege, cu moșii în Ungaria nordică[71]. Un document care privește reglementarea unor plăți ale castelanului Dionisie Nagy Hatvani, în din deceniul nouă al secolului, de către un membru al familiei Bánfy[72], nu contrazice o înstrăinare a cetății din patrimoniul familiei respective. Datoria putea fi mai veche, din vremea în care cetatea le aparținuse cu adevărat, și se putea rezolva doar după scurgerea unui timp oarecare. De asemenea, ca și în cazul castelanului Valentin Litteratus (1483), nu am avea motive temeinice să respingem o prezență moldavă doar pe temeiul numelui pe care îl purta respectivul castelan[73].

Mai departe, ne-a reținut atenția un document din septembrie 1474, respectiv emis în perioada premergătoare semnării primului tratat dintre Moldova și Ungaria. Adresat Bistriței, conținea cererea ca omul domnitorului, Nemil, să fie însoțit pentru misiunea lui, la castelanul cetății Ciceului. Primul editor al documentului s-a grăbit să noteze: „scrisoarea este o dovadă sigură că la 1474, Ștefan nu stăpânea Ciceul”[74]. În alt context, aceleași împrejurări au fost interpretate și ca dovada sigură a unor tratative de primire a primei cetăți de către Ștefan cel Mare[75]. Or, nu era vorba decât despre un „salvconduc”, respectiv sprijin cerut sașilor din Bistrița pentru a ajunge la Ciceu: atât și nimic mai mult. Atunci și mai târziu, când stăpânirea era incontestabilă, moldovenii trebuiau să treacă mereu prin pământurile controlate de către sași, iar solicitarea de salvconduc ori informarea despre călătorii, peren necesară. O însemnare arhivară de pe verso notează că ar fi fost vorba despre captivorum in Chich[76]. Textul sugerează o relație clară și de natură politică a domnitorului cu cetatea Ciceu, la nivelul toamnei anului 1474. Ca urmare, nu putem exclude ipoteza ca cetatea să fi fost deja cedată Moldovei. Poate tocmai în temeiul primului tratat ungaro-moldav (15 august 1475), care garanta voievodului moldovean un refugiu ungar neprecizat[77]. Dacă interpretarea noastră este corectă, atunci vom citi din nou, cu alți ochi, mențiunea din letopisețele interne care scriu că moșiile ardelene au fost primite la „puțină vreme” după lupta de la Baia (1467)[78]. Am ajuns la o interpretare mai concordată, pentru că, între Baia (1467) și anii 1486-1490, distanța cronologică nu este prea scurtă, ci una suficient de lungă.

Ar putea să fi fost vorba despre prima donație acordată. Și într-adevăr, Ciceul se potrivea mai mult pentru acest destin, fiind mai aproape de Moldova, iar renunțarea la Rodna s-a făcut probabil datorită stării ruinate a cetății (aflată la Rodna Veche, Anieș) și, mai ales, revendicării vechii sale castelanii, de către orașul Bistrița[79].

În legătură cu Ciceul ar mai fi de adăugat că stăpânirea cetății s-a limpezit destul de mult, dar nu întru-totul, abia în jurul anului 1500, după ce, prin proces, moldovenii au fost siliții să cedeze câteva sute de florini liniei feminine de moștenire a familiei Losonczi. În 1503, a survenit o nouă donație regală, care fusese necesară pentru a statua rezolvarea diferendelor[80]. Era doar cazul cetății din nord-estul Transilvaniei.   

Pentru Cetatea de Baltă, situația este alta. Regele Matia a zălogit-o în 1471 lui Ioan Pongracz de Dingeleag, voievod și rudă a sa. Vicevoievozii Transilvaniei sunt prezenți în cetate la 1475[81], ceea ce lămurește stările de stăpânire și ne împiedică să credem că ar fi fost dăruită Moldovei, la o vreme în care Ciceul ar fi putut fi deja. În 1478, Ioan Pongracz era mort[82]. Deținerea cetății, sub același titlu de zălog, a fost prelungită, în anul 1479, fiului răposatului, Matia Pongracz[83]. Mai departe, informațiile dispar. Este tocmai ultimul deceniu al domniei regelui Matia, în care, după toate semnele, cetatea a fost trecută Moldovei.

Cele două cetăți au deci câte o istorie individualizată. Nici una nu este limpede până în preziua transferului lor. Dar, precum am văzut, ipoteza cedării lor treptate și separate cronologic nu ar trebui lăsată deoparte[84]

Nu este admisibilă însă despărțirea cetăților de domeniile (castelaniile) lor, prin donații speciale. Asemenea practici nu se admiteau în regat, de la stabilizarea statutului castelaniilor regale, adică de la începuturile secolului al XIV-lea. Cetatea fără domeniu era socotită o indecență; nu se putea întreține și ar fi fost mereu o sursă de tulburare pentru vecinătățile amenințate cu abuzuri săvârșite tocmai cu scopul de a o păstra în viață. Drept urmare, aceleași formule donative, concepute pentru cetăți, adăugau obligatoriu: simulcum cunctis …generaliter quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suorum integritatibus quovis …etc. În acest fel, etapele 1-3, sugerate de către Ștefan S. Gorovei[85], se contopesc în mod obligatoriu.

La orice schimbare de domnie, fie regală, fie domnească, toți supușii laici, deținători de moșii (aristocrații) ori de scutiri serioase (orașele) se grăbeau să obțină confirmarea stăpânirilor; pentru a avea garanția continuității stăpânirii care era fundamental dependentă de șeful statului. În acest context se produceau actele de nova donatio. La fel a procedat și Ștefan cel Mare, desigur, prin interpuși. Am amintit mai sus despre întreprinderea de recâștigare a Ciceului, despre care aflăm la 1491, tocmai în contextul începutului unei noi domnii și chiar despre împotrivirea, făcută în același temei, la introducerea în stăpânire poruncită de către cancelaria regelui Vladislav al II-lea[86]. Bunele relații cu Ungaria s-au transpus, în adevăr, prin eliminarea pretențiilor împotrivitorilor și suplimentarea privilegiului, și către fiul titularului, fără să avem știință dacă și prin modificarea clauzei viagere.

Am putea adăuga un alt amănunt care privea conținutul donației regale (Vladislav al II-lea). El rezultă indirect, într-un act din 1495, împărtășit la sfârșit de secol XVIII. S-a consemnat acolo: bona domini Stephani Wayuoda Moldouiensis in pertinentiis castrorum Chychew et Kykellew sunt 1515 [florenos][87]. Din păcate, documentul nu a mai fost văzut de atunci. Menționarea sumei într-un astfel de context ne facem să presupun că domeniile respective nu erau socotite de visteria coroanei decât temporar înstrăinate și cu veniturile la fel. Deci condiția viageră pare a fi conservată în spiritul donației inițiale, singura modificare aparentă fiind includerea fiului major, prezumtiv succesor la tron, adică a lui Bogdan (cel Orb).

Aceeași sumă mărturisește nu atât dimensiunea geografică a moșiilor stăpânite, cât valoarea lor[88]. Actul se referă în mod cert la un venit anual, și nu este o acumulare de datorii.

De aici vom ajunge la jocul cu cifra satelor domeniului fiecărei castelanii[89]. Pentru că, ar trebui să se rețină, odată pentru totdeauna, că din moment ce nici actul donației nu este cunoscut, cu atât mai puțin poate îndrăzni cineva să facă vreo estimare exactă asupra numărului de așezări cuprinse acolo. La revizia datelor despre domenii, constatăm că sursa folosită necritic și repetat este una singură[90]. Din păcate, de acolo ne-au parvenit și alte informații care au poluat subiectul.

În anul 1553, domeniul Ciceului avea 63 de sate[91]. Este o certitudine de la care ar trebui să mergem înapoi. Dar, satele nu pot fi transferate epocii ștefaniene[92]; nici cifra inițială, de 55, la care s-ar fi adăugat șapte, până la moartea lui Ștefan și nouă, în vremea lui Bogdan cel Orb[93]. O să vedem cum ar trebui privite lucrurile.

Amintisem deja mai sus că registrul satelor domeniale a fost întocmit imediat după confiscarea de la familia Losonczi, respectiv în clipa donației făcută lui Ioan Szerdahelyi. Acel document enumăr㠖 atenție! – 36 sate și un târg[94]. Linia de hotar cea mai veche, fusese cea de sud, atingând Someșul. Exista o singură depășire majoră, în bucla dată de apa Vadului. Spre est, hotarele urcau pe valea Ilișuei, iar apoi pe un afluent al ei (Dobricel sau Valea Poienilor), până la cumpăna apelor de la Culmea Brezei. Aceea era trecută într-un singur punct, spre ținutul Lăpușului, la Suciu de Sus. Culmea Brezei era urmărită până la râul Ileanda, care închidea hotarul la vest. Se știe, de multă vreme, că la 1500, Ștefan și Bogdan (spectabili et magnifico Stephano wayuode et Bogdan filio eiusdem) au cumpărat prin intermediul castelanului lor Petru Pârcălabul, cinci[95] sate noi din comitatul Solnocul Interior, de la nobilii din familia Bánffy[96]. Achizițiile din zona Lăpușului au fost finalizate de către Bogdan cel Orb.

Principalii ofertanți de achiziții noi au fost rudele colaterale ale acelorași nobili din familia Losonczi, respectiv din numita familie Bánffy. Deci am putea admite ușor relații (pertractări pentru achiziții, probleme de hotar), nu neapărat cordiale. Prin târguirile arătate, voievozii moldoveni ajungeau să fie vecini cu o parte a elitei provinciale, din care ar fi de amintit Bartolomeu Drágfi, stăpân al Chioarului, apoi familiile înrudite, ale Bethlen-eștilor și Apafi-eștilor.

Documentele vremii nu ne lasă să apreciem la mai mult de circa 30, numărul posibil al satelor deținute inițial. Cifra este relativă pentru că este posibil ca unele dintre așezări să nu fi fost luate în calcul datorită dimensiunii lor neglijabile (cătune). Numerele circulate în istoriografie rezultă, cel mai des, prin confruntarea teritoriului cu hărțile și așezările actuale. Dar, des au fost neglijate toate etapele de lărgire a stăpânirii. Este însă un artificiu incorect pentru a induce o proporționalitate impresionantă. Am putea să luăm în calcul[97] un teritoriu de aproximativ 440 km2, pe care Ștefan l-a deținut prin danie și cumpărări. Ținuturile lăpușene au mai adăugat apoi încă 723 km2. Dimensiunea nu trebuie să producă emoție, pentru că, în bună parte, suprafața era acoperită cu păduri. Important este aici un alt lucru, care trebuia marcat: ultimele nu mai erau donații, ci achiziții. Și acelea vor fi cauza altor procese judiciare, în care voievozii Moldovei se vor vedea târâți de către toți cei care socoteau că ar mai avea vreun dram de drepturi (în special pe linii de moștenire feminină) din acele pământuri. Numai cumpărăturile ar fi dat dreptul la manevrarea lor liberă și indefinită, în timp, pe linia moștenirii. Legal, mărirea domeniului nu ar fi fost posibilă, dacă cumpărătorii moldoveni nu ar fi fost socotiți împământeniți și supuși tuturor prestaților și jurisprudenței nobililor din regatul Ungariei. Acest detaliu particular, poate conduce la noi supoziții în legătură cu termenii reconfirmărilor lui Vladislav al II-lea, dacă nu chiar la bănuiala existenței unor privilegii suplimentare, obținute în curgerea vremii. Oricum se poate stabili că a fost vorba despre două categorii de pământuri stăpânite: unele donate în temei politic, altele achiziționate cu drept nobiliar. În curgerea vremii, cele două grupe nu se puteau unifica, ci dobândeau totdeauna destine paralele.

„Vastul domeniu”[98] (cu circa 40 de sate!) al Cetății de Baltă poate fi cunoscut și el mai exact. Avem despre el informații că ar fi deținut un târg (Cetatea de Baltă) și șapte sate (Feisa, Boian, Tătârlaua, Crăciunelu de Sus, Veseuș, Cornești, Sântămărie  – 174 km2)[99]. Satul Bazna și târgul Târnăveni[100] sau Dâmbăul[101], nu au aparținut niciodată acestui domeniu. Castelania era strâns închingată de scaunul Mediaș (sud-est), domeniile nobiliare ale Micăsasei, ale Bălcaciului, aparținător de scaunul Sibiului, la sud-vest, și mici posesiuni ale nobilimii comitatului Alba, la nord. Mai adăugăm că despre el se poate scrie cel mai puțin că avea „majoritate etnică românească”[102]. Acolo, trăiau, probabil în proporții apropiate, români, sași și unguri. La nord, fie și existența alăturată a localităților care sunt conscrise, după numele vechi, „românești” și „ungurești”, stabilește iarăși calitatea de stăpâni ai unor ținuturi cu populație mixată etnic. Este foarte adevărat, în domeniul Ciceului, românii erau majoritari.

Prețul castelaniei Cetății de Baltă se echivala cu cel al Ciceului prin valoarea cetății, poate din bogăția satelor și, mai ales, prin amplasarea ei la crucea a două mari drumuri „ale țării”[103]. Controlul lor aducea automat tributul unor vămi foarte rentabile.

Mărturiile materiale. Ioan Aurel Pop a sugerat o anume preferință către comerțul transilvan, în contrast cu cel polon sau otoman[104]. Dacă se compară consistența mărfurilor comercializate, se constată cu maximă rapiditate că Transilvania acoperea Moldovei, spre deosebire de ceilalți parteneri așezați în balanță, aproape toate nevoile de produse meșteșugărești. Ba mai mult, o aproviziona constant și cu oamenii specializați. Cu alte cuvinte, exista o complementaritate (deja menționată) care făcea Moldova foarte dependentă de centrele de producție intracarpatice. Cea mai însemnată parte a veniturilor domnești provenea din vămi, dar și comerțul neimpozat făcut nemijlocit. Ar fi fost deci cu totul obtuz pentru indiferent care dintre guvernanții Moldovei, ca să se provoace defecțiuni majore în afluirea mărfurilor și oamenilor prin Carpații Răsăriteni.

Tematica de față ar putea fi argumentat multiplu prin implicarea corectă a istoriei de artă, arheologiei și muzeografiei.

Prezența „stemei Moldovei” în Transilvania, a format alt capitol al interpretărilor. A fost proclamat㠄vestigiu-simbol” și urmărită în consecință. În concepția celor care s-au ocupat de ea, ar fi trebuit să se demonstreze ca fiind un produs de import în Transilvania, iar multiplicat, ca un fel de amprente ale prezenței extinse a lui Ștefan cel Mare. Reiese însă că istoricii ardeleni nu prea doresc să ia act de formele reale ale stemei moldave[105], reținând doar capul de bour (mai larg, orice fel de bovideu) care umplea ori încorona scuturile cu mesajele heraldice particulare. În urma acestei observații, este deja limpede că în Transilvania nu ne-a mai rămas decât, eventual, o singură stemă ștefaniană reală.

Dacă ne apropiem cu mai mare atenție, observăm că a fost de ajuns o oarecare asemănare dintre figurările bourului heraldic, pentru a fi luate, imediat, drept simboluri politice ale unei conduceri românești[106]. Nu ne vom referi prea mult la stema care, zice-se, ar fi provenit din zidurile cetății Ciceu[107]. Ea nu are nici o analogie extracarpatică. În modul ei de reprezentare, nouă ni se pare că ar fi putut fi, inclusiv o piatră (semn) de hotar. Pe cetate, eventual deasupra porții de intrare sau foarte vizibil, ar fi fost nevoie de ceva mai mult: însemnele personale ale voievozilor (deci stema personală), însoțită de o inscripție de tipul celora de la cetățile din Moldova, dar și din Transilvania ori Europa central-estică. De obicei asemenea însemne apăreau după șantiere de construcție noi, dar și numai la schimbarea stăpânilor monumentelor. Era aproape imposibil ca moșiile ardelene să nu fi fost marcate cu stema personală a voievodului, pentru că era moșii personale, nu ale Moldovei.

S-a susținut că celelalte exemple au fost modelate „pe cahle sau sculptate în piatr㔠și s-au citat exemple de la Târnăveni, Bazna și Boian[108]. Dintre cele trei cazuri, verificarea critică nu regăsește decât exemplarele de la Boian[109]. Ele sunt doar din piatră. Una dintre ele, amplasată pe turnul de poartă, deasupra cadrului intrării, este vizibilă pe un medalion circular, și conține un cap de bovideu, cu luna și soarele între coarne. Forma nu este specifică pentru un decor de poartă (eventual cheie de boltă?), astfel încât am putea bănui, o amplasare ulterioară (secundară). Al doilea exemplar, prezent pe zidul nordic al bisericii, este un caz aparte. El conține un cap de bovideu în semiprofil, cu o stea între coarne și o roză alăturată. Altfel, piesa este incompletă, reprezentând doar cimerul care trebuia să fie însoțit, în partea inferioară, de obligatoriul scut fasciat, bordat eventual cu tenanți. Acela a dispărut însă în timp, încât acum piatra este o relicvă dintr-un vechi ansamblu distrus. Aceasta este însă o stemă heraldică reală. Ar fi destul de puțin probabil ca scoaterea ei, dintr-un loc mai potrivit (oricum mai vizibil) să se fi produs în timpul deținerii localității de către Mușatini. Cronologia piesei poate urca deci încă destul în secolul al XVI-lea, chiar și dincolo de sfârșitul domniei lui Ștefan. Celelalte mărturii sus-citate, în piatră sau ceramică (Târnăveni și Bazna), cum am afirmat-o cu toată răspunderea, nu există și nici o sursă demnă de crezare nu le semnalează.

Este stupefiantă maniera iresponsabilă și neprofesionistă în care a fost insinuat un alt „bour”, expoziționat într-unul dintre contraforturile sudice ale corului bisericii de la Dârlos (jud. Sibiu)[110]. Aici interpretarea este dezarmant de simplă: este taurul lui Poseidon, figurat pe o piesă sculpturală romană, reutilizată în construcția medievală. Nu este singura piesă romană aflată în biserica de acolo[111].

Complet „uitat” a fost blazonul pictat la Hunedoara, în așa-zisa „loggie Matia”. Al optulea blazon a fost clasat, în anul 1913, în dreptul familiei Alsó-Lendvay Bánffy[112]. Dar, exemple noi, din seria „cap de bovideu” au fost adăugate recent în istoriografia românească. Cunoaștem un decor de consolă la Bisericani (jud. Harghita)[113]. Fascinanta căpățână a fost redescoperită apoi pictată, tot în Secuime, la Daia (jud. Harghita), pe o cheie de boltă[114]. Prima identificare, maghiară, a optat pentru blazonul lui Leonard Barlabási, vicevoievod al Transilvaniei între anii 1501-1526[115]. Dar, s-a dovedit că blazonul împricinat nu i-a aparținut respectivului, ci este legat de o altă familie nobiliară, originară din nordul Ungariei actuale (Gyarmat). Dintre ei, Francisc Balassa a fost sol în Moldova, la 1503, iar Emeric Balassa, a fost vicevoievod al Transilvaniei între anii 1539-1540. Posedau o stemă care era, se pare, un bovideu asociat cu astrele majore[116].

Nici cahlele cu același decor nu lipsesc din citări. Iată care ar fi bilanțul pieselor cunoscute: Odorheiu Secuiesc și Turea (jud. Cluj), semnalate deja[117], la care adăugăm piese de la Cristuru Secuiesc[118], altele inedite de la cetățile Târgu Mureș[119] și Hunedoara[120]. Dar, dacă despre primele s-ar putea scrie că aparțin larg intervalului secolelor XV-XVI, ultimele se datează cel mai devreme în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Subsumarea ar conduce întru-câtva – pentru că nu este nici măcar o serie bine delimitat㠖, la concluzia că motivul are o dispersie în medii secuiești. Nici una dintre localitățile înșirate nu a avut vreun contact sigur demonstrabil cu istoria Moldovei. Pentru a menține atenția asupra acestui sector de cercetare, ar trebui, în egală măsură, să descoperim dac㠄împrumuturile” heraldice ale unor monarhi ori state vecine, dincolo de mediile aulice, erau sau nu ceva obișnuit în aria noastră culturală ori la vecinii noștri. Până acum, bazându-ne doar pe propria noastră cultură istorică, nu cunoaștem ceva similar. S-ar părea deci că am descoperit o fundătură, la care ar trebui să renunțăm în a o mai forța. O confirmare mai substanțială, nu ar strica.

O altă alegere cu totul nefericită (ca să o judecăm cu eleganță academică), pentru asociat în aceeași discuție, este o cahlă fără context de descoperire, de la Sighișoara[121]. Pe ea, întâlnim un chip bărbos, având alături o reprezentare heraldică. Atât doar că micul scut împodobit cu cap de bovideu este suprapus de un decor (cimer) nedescifrat de către zelosul căutător de „legături culturale și artistice”. Prin forma sa triunghiulară, cu o cruce în vârf, nu lasă loc la altă interpretare decât aceea că ar fi un scut decorat cu o mitră episcopală. Având în vedere acest detaliu, interpretăm cahla ca una aparținătoare seriei denumite „cahle-portret”[122], urmând ca în alt loc și cu alt prilej, să ne exprimăm și bănuiala pe care o avem asupra identității personajului reprezentat. Evident, întreaga interpretare pusă în circulație de tipar, ar trebui reformulată. Dacă nu este vorba, din nou, despre un blazon personal, atunci s-ar mai putea discuta, eventual și maximal, doar asocierea lui cu simbolul episcopiei catolice a Moldovei.

Majoritatea cahlelor nu au datări atât de strânse încât să poată fi asociate cu domnia lui Ștefan cel Mare. Dacă ele au fost totuși utilizate, cu elemente foarte particularizante, rămâne de mirare cum de au fost „scăpate” și alte însemne care au exact aceleași caracteristici decorative, dar sunt prezente pe alte materiale[123].

Din ceea ce am revăzut mai sus, rezultă cu prisosință că am avut o adevărat㠄vânătoare” după un simbol heraldic. Ea s-a soldat, din păcate, în majoritatea cazurilor, cu asocieri superficiale, relevate chiar ca fiind artificiale (eronate)[124]. Într-o optică rațională, ar fi trebuit urmărire toate implicările heraldice ale decorului cap de bou-bour. Puțin mai sus, am amintit despre „darea boului”, cea care îi particulariza pregnant și solemn pe secui, față de toți ceilalți locuitori ai Transilvaniei. Ar trebui să ne întrebăm dacă acest lucru nu a lăsat cumva „amintiri” decorative la aceiași secui. Cel puțin cahlele din Secuime, par să indice o apetență sporită pentru acest decor. Abia, la urmă, am putea să ne gândim, în general, la Moldova, și, foarte particular, numai la Ștefan cel Mare.

Rămâne de judecat dacă o asemenea metodologie este cu adevărat utilă pentru construcția unor pagini de istorie, chiar dacă a fost „motivat㔠prin „patriotism de paradă”, naivitate sau orice altceva care nu se poate socoti istorie onestă.

La capitolul cahlelor ne trebuie o zăbovire ceva mai lungă, nu pentru urmărirea în continuare a motivului decorativ menționat, ci pentru că despre ele avem, de acum, două sinteze care luminează unele fenomene de folosire. Cercetarea ocazională și festivistă a uitat să parcurgă atent aceste materiale documentare de o utilitate remarcabilă. Chiar dacă am neglija, de fiecare dată, mesajul decorativ pe care îl poartă, ar trebui să acceptăm cel puțin că ar putea fi „produse comerciale” ușor de identificat și relativ facil de cronologizat (comparativ cu majoritatea celorlalte produse meșteșugărești).

Rezultă că Moldova a avut cahle sigure aduse din Transilvania sau, mai larg, din regatul Ungariei. După ce loturile de cahle se vor înmulți, probabil că vom putea identifica mai precis producția provincială. Cea mai relevantă relație este furnizată prin „cahla cu cavaler în turnir”. Concepută la Buda, după unele opinii în timpul regelui Ladislau al V-lea (1453-1457), după altele, încă necunoscute în istoriografia românească, mai târziu[125],  ea s-a răspândit, în forme multiplicate, la a doua sau a treia mână, în întregul regat și în vecinătățile lui. Analiza cahlelor moldovene, remarcă prezența unor piese aparținătoare componentelor-prototip ale sobei din Buda, stabilind repede că există copii moldovene care nu se regăsesc (încă?) în Transilvania. Faptul pare să demonstreze că montarea sobei (sobelor) de la Suceava (cu amplasare exactă rămasă necunoscută[126]) ar fi putut fi făptuită după momentul stabilirii unor relații politice normale dintre cele două curți domnitoare. Cu atât mai mult cu cât dispersia motivisticii de cahle, cel puțin în prima ei fază cronologică, a fost interpretată ca posibil stimulată direct de către regalitatea maghiară (prin donații).

Însă, descoperirea unor cahle cu emblema Hunedoreștilor, alături de altele, rămase deocamdată neidentificate, la Baia[127], tocmai din vremea în care conflictul dintre Matia și Ștefan erau pe rol ori pe cale de a se stinge (1467-1476), încurcă destul de mult aprecierea selecției deliberate a decorurilor, în favoarea unora anume, și ne demonstrează mai curând doar o posibilă afinitate către componente cu semne heraldice oferite de piața momentului. Nu este exclus ca, așa cum s-a întâmplat cu alte piese (cahle cu elemente heraldice care combină elemente din heraldica maghiară medievală, reprezentarea cerbului Sf. Hubert, de exemplu), utilizatorii cahlelor din Moldova să nu fi avut nici o selecție riguroasă, ci au preluat cam tot ce le oferea, la un moment dat, piața.

Regretăm că nici unul dintre autori nu s-a ocupat cu stabilirea unor identități între cahlele moldovene cu reprezentări de steme heraldice și cele din Transilvania. Latura activă a bipolarității culturii materiale a fost mereu la vest, așa încât mai normal ar fi să descoperim piese transilvane în Moldova, decât invers.

Mai zăbovesc doar asupra discurilor ornamentale care au fost și sunt socotite foarte tipice pentru bisericile moldovene. Între timp, au apărut semnale despre prezența unor asemenea piese chiar din vremea domniei lui Sigismund de Luxemburg. Este vorba despre discuri de la Alba Iulia, care erau și smălțuite. Simple sau cu smalț, discurile au cunoscut o bună extensiune în provincie[128].

Aniversarea a lăsat capitolul relațiilor artistice cu destule neîmpliniri. Cu atât mai regretabil cu cât, Corina Nicolescu jalonase foarte bine cunoștințele acumulate până în urmă cu trei decenii[129]. S-a pus deja problema influenței planurilor generale de biserici, a tipurilor de morminte cu baldachine, ceramicii decorative din arhitectură, ancadramentelor, argintăriei[130], veșmintelor, podoabelor. În direcția arhitecturii gotice a cetăților și a bisericilor, afirmațiile au fost înconjurate de timiditatea ori chiar deliberata reținere de a nu creiona exagerat „întinarea” realizărilor locale, moldovene, prin importuri[131]. Era vorba de recompunerea unor frânturi, prin excelență materiale, care nu sunt oricum prea bogate nici la modul general, nici în ceea ce privește performanțele artei românești provinciale.

Discuția stăpânirilor ardelene a alunecat mereu destul de ușor peste principalele cetăți ale domeniilor ardelene. Or, ele reprezentau nu simpla lor „podoabă”, ci însăși centrele vitale, rațiunea de individualizare a daniilor. După o istorie începută de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în anul 1544, dieta ardeleană a dispus dărâmarea cetăților. Amplasamentele le sunt cunoscute cu exactitate, fără să se fi învrednicit cineva să le și poziționeze cu precizie în topografia modernă.

În ciuda unor identificări eronate, care indicau în locul Ciceului un impresionant castel renascentist din Secuime (Ciceu-Ciuc)[132], el a păstrat urme de arhitectură în satul Ciceu-Corabia (com. Petru Rareș, jud. Bistrița-Năsăud)[133] și ar avea încă șansa unei cercetări viitoare, însoțită de (pentru sentimentali sau practicanți ai turismului cultural) restaurări. În zona perimetrului său, un monument comemorativ, care amintea de implicarea Moldovei, a rămas nu numai uitat, la orice aniversare, dar și de-a dreptul lăsat în degradare.

Din punct de vedere strict rezidențial, Cetatea de Baltă a fost, se pare, mai importantă, pentru că acolo îi găsim rezidând pe o parte a vicevoievozilor ardeleni ai secolului al XV-lea. A fost literalmente rasă de pe locul în care fusese construită[134]. Nici această informație, relativ cunoscută, nu a împiedicat confundarea sa cu alt castel de Renaștere[135] (început după anul 1622 și ajuns în forma actuală din 1757), aflat în aceiași localitate. Am atras atenția asupra gravelor deficiențe în care s-au derulat cercetările arheologice de pe locul vechii cetăți[136] și a nedreptului tratament al informației care a rezultat din aceeași cercetare[137]. Materialele din cetate, multe dintre cele conservate din preziua părăsirii ei de către moldoveni și demolării fortificațiilor, ar mai putea fi recuperate. Aceasta a fost, este și va fi, într-adevăr, o problemă serioasă de cercetare, peste care s-a trecut însă cu ușurința și motivația, tipic românească, de a nu culpabiliza pe cineva pentru irosirea banilor publici (aici pentru cercetare arheologică) și tăinuirea unor informații care ar fi trebuit să devină, la fel de publice. 

Blazonul Moldovei de la biserica fortificată a Boianului mărturisește încă un lucru rămas nescris: în calitate de stăpâni de domeniu, în virtutea practicilor teritoriului Ungariei, voievozii Moldovei au fost obligați să-și asume patronajul ecleziastic asupra tuturor bisericilor aflătoare pe noile lor pământuri. Aceasta implica protecție și sprijin, inclusiv financiar pentru reclădiri ori pentru noi aranjamente constructive, așa precum s-a petrecut, în mod sigur, la Boian. De pildă, știm că, indiferent de persoana stăpânului de domeniu, era de datoria castelanilor de la Cetatea de Baltă să dea anual, bisericii din târgul Cetății de Baltă (evident, catolică), bani, vin, ceară și ovăz, în cantități prestabilite[138]. Invers, cei blagosloviți de grija stăpânului de domeniu, aveau datoria să-i marcheze, într-o formă perceptibilă, însemnele (heraldice prin excelență). Lucrurile se petreceau identic și cu stăpânii catolici, față de credincioșii de rit răsăritean. Merită insistat pe acest aspect, deoarece el se leagă strict de o normă de conduită aristocratică, care trece înaintea oricăror formulări bisericești de atitudini intransigente catolici-ortodocși, în lumina cărora ar trebui apreciată și implicarea ori neimplicarea moldovenilor în geneza Feleacului.

Peste labila relație dintre Feleacu și Ștefan cel Mare s-a trecut așa cum s-a arătat. Nu s-au născut nici un fel de interogații la ciudățenia lipsei vreunei arhitecturi noi și reprezentative (moldovene) din domeniul Cetății de Baltă. Două alte biserici din domeniul Ciceului, menționate în treacăt ca ridicări ștefaniene (Ciceu – nu știm în care dintre satele cu acest nume; Mihăiești), deși, mai demult au fost eradicate ca exemple doveditoare[139], au reapărut miraculos și fără motivație[140], la necesitatea aglomerării datelor pentru recompunerea unității ancestrale a patriei contemporane sau a festivismului aniversar.

Din păcate, Marius Porumb nu a reușit să demonstreze suficient de serios o relație a picturii exterioare de frescă din Transilvania, cu Moldova lui Ștefan. Personal, lucrul mi se pare nedrept atât timp cât știm că influențele „gotice” din plastica arhitecturii și orfevrăriei moldave sunt foarte puternice, iar stabilirea filiației șantierelor nu ar fi o operațiune dintre cele mai istovitoare. Dubiul datării acestor fresce a dispărut[141]. De aceea aș admite influența bizantină[142] mult filtrată și limitată mai mult la expresiile iconografice.

Toate mărturiile artei de icoane din Transilvania, aparținătoare secolului al XV-lea, au fost așezate, cu totul neverosimil, în dreptul influențelor moldovene[143]. O asemenea concluzie este de-a dreptul iresponsabilă. Deși am mai comentat-o în alt loc[144], ea revine intactă dovedind fie lipsa de lectură, fie un gest deliberat de ignorare. Formula ar fi în ton cu aberantul sistem al cursei istoriografice pe culoare închise, care este produs din instalarea convingerii că orice produs este un soi de rinocer pe care nici un fel de înțepături sau strigăte nu-l abat de la marșul către capătul la care se găsește parcela de iarbă hrănitoare.

Câteva piese de inventar liturgic, ale vremii lui Ștefan cel Mare, ar merita o analiză de detaliu, care să stabilească mai precis sorgintea lor. Deja Nicolae Iorga avea temeiuri când scrisese: „multe așa zise "producte ale artei românești" nu sunt decât bun "lucru de Brașov"”[145]. Până în prezent s-au produs doar comparații cu caracter prea general. Dacă privim numai către pocalele (potirele) dăruite la Athos, am putea stabili valoarea lor în clipa am uita pentru o clipă de prezența inscripțiilor chirilice. Din același moment, piesele devin banale pocale cu nodus-uri, din orice fel de tezaur al unei biserici catolice. La fel, cădelnița Putnei (1470), este o minunată piesă de artă gotică târzie, decorată nu doar cu imitații arhitectonice sofisticate (arce, fleroane, menouri, ciubuce, baldachine, imitații de turnuri cu orificii de tragere în formă de gaură de cheie, zurgălăi de tip Nürenberg[146]), atașate unei tălpi de pocal (calix), dar și cu mici statuete umane, deloc potrivite canoanelor artei ortodoxe[147].

Tot Marius Porumb ne stimulează să ne mai oprim și asupra clopotului de la Dâmbău. Făcut cunoscut foarte recent[148], el a fost „asimilat” zestrei domeniului Cetății de Baltă, din vremea lui Ștefan cel Mare. Clopotul nu are dată, nici „adres㔠sigură de amplasare inițială, în preziua distrugerii el aparținând unei biserici unitariene. Conține un nume de donator, respectiv pe „Ioan Ceașnic”. Sugestia unui finanțator de la est de Carpați ar fi dată de folosirea mai frecventă acolo a termenului de slujbă, la concurență cu „paharnicul”[149]. Ludovic Demény și Constantin Bălan, care au descifrat, citit și tradus inscripția, au atribuit-o „cu probabilitate, epocii lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș”[150]. Trebuie să recunoaștem, judecata a fost mult prea expeditivă. Căutarea numelui între boierii moldoveni, ne-a condus la descoperirea unui personaj omonim, care fusese prezent numai în sfatul lui Ștefan, între anii 1478-1484[151]. De acum putem scrie cu toată certitudinea că a fost vorba despre o comandă moldavă.  

Pe lângă această observare, clopotul a fost sigur mișcat de la locul său de danie. Nici cel mai mic indiciu nu încurajează moștenirea lui în locul de semnalare. Credem că tocmai inscripția sugerează un amplasament favorizat (mai curând biserica unei mănăstiri, decât o banală biserică parohială). Translația de la originalul loc de destinație poate fi presupusă inclusiv din Moldova, spre Transilvania, ca o pradă de război, petrecută cândva în secolele care au urmat turnării și atârnării lui în turla unei anume biserici. Nu este nici o incompatibilitate: tunurile au fost mișcate des peste munți, iar clopotul era o avere, dacă nu în sine, măcar prin metalul intrinsec. Concluzia este următoarea: nici această piesă nu poate fi instrumentată strict la temă.     

Cu toate multiplele nuanțări, absolut grosolan, dar, se pare, adecvat pentru promovare într-o societate care și-a pierdut zdravăn reperele valorice, avem afirmată o „artă din Transilvania în vremea lui Ștefan cel Mare”[152]. Sintagma își relevă unicitatea și falsitatea prin aceea că nu are analogii, alte capitole artistice similare, pentru alte epoci, nefiind compuse (ex. de tipul: „arta românească din Transilvania în vremea lui Mircea cel Bătrân”, „arta românească din Transilvania în vremea lui Cazimir al IV-lea Jagello”, dar și „arta maghiară din Moldova în vremea lui Matia Corvinul”; asocierile aici inserate ar fi egal de forțate).

În final, nu pot decât să mărturisesc numeroasele valențe normale pe care subiectul aici tratat le presupune. Aș vrea să cred că am indicat ce căi ar mai fi de urmat. Regret că, în cea mai mare parte, aceste pagini conțin corecții și nu neapărat construcții noi. Dar, fără ele, „zburdălnicia” istoriografică a unora dintre contemporani ar fi devenit prea necenzurată și cu amprente particulare; de fapt, prea multă ficțiune literară, decât istorie.  

 

Adrian Andrei Rusu

 

(studiu preluat, cu consimțământul autorului, din Analele Putnei, I, nr. 2, 2005, p. 91-122)


 

[1] Pentru preocuparea mea generală legată de cetățile Transilvaniei, pentru efectuarea cercetărilor arheologice de la Feleacu. Mai apoi, dacă aș fi în ton cu sentimentalismul, s-ar fi cuvenit să plasez, în fața acestor pagini, următorul moto: În amintirea tatălui meu, Iancu, urmaș al iobagilor români din domeniul Cetății de Baltă. Nu aș putea să respect mai mult această amintire decât scriind, până la durere, că românii ardeleni și-au purtat singuri crucea istoriei, doar „bunii patrioți” de mai târziu au încercat să le-o facă mai ușoară sau mereu compătimită de către românii „liberi”, de peste munți, în „vizionarismul secular” al statului României Mari. Cei care doresc, în pofida izvoarelor, să transpună în trecut, valori contemporane, ar trebui să priceapă, odată pentru totdeauna, că nu fac decât deservicii culturii și științei. Mai devreme sau mai târziu, revizuirile vor scoate la lumină erorile, operele și autorii lor ajungând, inevitabil, acolo unde le este locul, adică la coșul de gunoi. 

[2] Printre cele mai surprinzătoare aserțiuni, fără nici cea mai mică bază reală, descoperim că provincia era „parte a regatului ungar … condusă de o elită, în general româneasc㔠(I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare, reluare în vol. Ștefan cel Mare și Sfânt. 1504-2004. Portret în istorie. Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 419).

[3] Ioan Jankafy, 1468, conf. A. Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. I. Budapest, 1914, p. 5.

[4] Șt. S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare. Putna, 2005, p. 37, 72-75. Printre altele, dorim să informăm că atingerea de către moldoveni a Băii Mari (Rivulum [Dominarum]) a fost apreciată ca principala motivație a ridicării zidurilor de piatră ale orașului, alături de castelul preexistent, din vremea lui Gheorghe Brancovici și Ioan de Hunedoara (Koppány T., A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999, p. 112; Simona Suciu, Fortificația medievală a orașului Baia Mare, în Marmatia, 8/1, 2005, p. 313).

[5] Menționate explicit în 1494, cu valoarea de 1000 de florini (I. Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440-1514. București, 2000, p. 143, cu sursa primară). Cum regalitatea era mereu în deficit monetar, ne putem ușor imagina că asemenea subsidii erau plătite prin „decuparea” lor din contul impozitelor unor buni contribuabili (orașele, de exemplu).

[6] I. Drăgan, Un român ardelean în solie la Ștefan cel Mare, în AIIAI, 24/2, 1987, p. 357-362. Episodul a fost „uitat” de către toți istoricii ardeleni care s-au ocupat, în anii din urmă, de relațiile moldo-transilvane. Este semnificativ pentru felul în care se operează lectura publicațiilor în provincie.

[7] Numai din Transilvania, armata regatului era capabilă se recruteze 2000 de „vlahi” (1479 – A. Veress, Acta et epistolae, p. 34). Dacă nu au fost toți cei din provincie, în schimb, s-au compensat prin românii maramureșeni atașați, de obicei, banderiului palatinului. O listă de nume de maramureșeni care au luptat în Moldova, la I. Drăgan (Nobilimea românească, p. 399-400).

[8] Toate ajutoarele militare trimise de regele Ungariei, proveneau, conform tradiției militare, din zona cea mai apropiată conflictelor. Atunci erau convocate unitățile teritoriale din stricta vecinătate, asociate aleator cu alte trupe ale șefilor militari participanți. Voievodul ardelean dispunea, de exemplu, de un banderiu (= steag) recrutat dintre „familiarii” săi, oameni care nu proveneau dintr-un comitat anume, ci dintre toți cei care erau slujitorii săi, ajunși, în vreun fel oarecare, în această calitate. 

[9] După inventarierea relațiilor cu sașii și secuii, în logica „naționalist㔠a lucrurilor, „Cu atât mai trainice au fost legăturile și atașamentul românilor ardeleni față de viteazul domn moldovean. Marele voievod, intuindu-le și cunoscându-le gândurile, s-a dovedit un neobosit protector și ctitor”! M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania. Legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI. Cluj-Napoca, 2004, p. 13.

[10] Criticat de I. Drăgan (Nobilimea românească, p. 95), vis à vis de rândurile lui Șt. Pascu, prelungite și îngroșate din aserțiunile lui I. Lupaș.

[11] I. Toderașcu, Unitatea românească medievală. I. București, 1988, p. 150; I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 430.

[12] Pentru înțelegere ar trebui să ne închipuim ce efecte politice, nu militare, s-ar putea obține dacă un pluton american s-ar implica astăzi în manevre din Armenia. În Evul Mediu, gestul a avut același valoare.

[13] După M. Porumb (Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 13), Drágfy „vine în ajutorul lui Ștefan”, parcă la inițiativă personală, iar mai departe pare că ar fi contribuit la victoria împotriva polonilor. Corect este să știm că voievodul a fost trimis cu mandat regal, iar la luptele cu polonii nu a participat. Automat, prin cutumă, cel puțin jumătate dintre secuii capabili de ostășire s-au aflat în campanie.

[14] Vezi Ukb., VII, nr. 4334, p. 229.

[15] Aș prefera să nu mai văd reluată ideea romantică a lui N. Iorga, potrivit căreia, apropierea întârziată dintre principele Moldovei și regele Matia al Ungariei, ar fi fost întemeiată pe conștiința apartenenței la același neam (Dovezi despre conștiința originii românilor, în Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Seria III, 17, 1936, p. 265). Nici unul dintre cei doi suverani nu au exprimat vreodată, explicit, conștiința apartenenței la „neamul vlah” (doar la cel moldovean și maghiar). Atunci de unde suspiciunea că își împărtășeau reciproc ceea ce nu făceau nici măcar individual?

[16] Iată caracterizarea făcută regelui de una dintre ultimele sinteze de istorie a Ungariei: „Se simțea bine acasă mai cu seamă dacă putea să vâneze, să mănânce mâncăruri alese și dacă-l lăsau în pace. Prea puțin a influențat mersul evenimentelor, poate și de aceea, fiindcă și-a dat seama că nici nu ar putea. Odată a devenit mai activ, pentru puțin timp: atunci, când i s-a pronunțat divorțul și, în sfârșit, a putut să se căsătorească. Însă tânăra lui soție a decedat curând, iar el a căzut definitiv în apatie. La întrunirile consiliului a participat conștiincios și pe mai departe, dar prezidarea lor a trecut-o cancelarului. Nu s-a amestecat nici în luarea deciziilor. „E bine“, atât avea obiceiul să spună, de cele mai multe ori în limba cehă, fapt pentru care a primit porecla de „Dobje“. A devenit memorabil momentul când, cu un prilej, a mai adăugat „faceți așa“.” (Engel P., Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Budapest, 2001, p. 287) (traducerea ne aparține).

[17] Paraschiva Victoria Batariuc, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII). Suceava, 1999, p. 119.

[18] I. Ursu, Ștefan cel Mare. București, 1925, p. 81. Observații critice deja la Elekes L., A magyar-román viszony a Hunyadiak korában, în vol. Mátyás király emlékkönyv. 1440-1940. I. Budapest, 1940, p. 217. Ultima dată, reluarea ideii la M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 13. Tema este reafirmată și la Șt. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior, p. 83-84, cu unele nuanțe de prudență.

[19] Ukb., VI, nr. 3914, p. 525, cu bibliografia mai veche.

[20] Despre conținutul acestor documente, vezi deja Șt. Pascu, Relațiile economice dintre Moldova și Transilvania în timpul lui Ștefan cel Mare, în vol. Studii cu privire la Ștefan cel Mare. București, 1956, p. 206.

[21] I Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare. II. București, 1913. II, p. 357; I. Sabău, Relațiile politice dintre Moldova și Transilvania în timpul lui Ștefan cel Mare, în vol. Studii cu privire la Ștefan cel Mare. București, 1956, p. 224.

[22] K. Vekov, Structuri juridico-militare și sociale la secui în Evul Mediu. Cluj-Napoca, 2003, p. 80-82.

[23] „Dările” plătite de către secui lui Ștefan apar deja la V. Pârvan, op. cit., p. 50-51; N. Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare, p. 138; I. Sabău, Relațiile politice, p. 229.

[24] K. Vekov, Structuri juridico-militare, p. 89.

[25] Punctul de pornire este o scrisoare din 26 aprilie 1478, publicată de I. Bogdan, Documentele. II, p. 354. Data corectă este 26 aprilie 1479. Vezi Ukb. VII, p. 210.

[26] Fr. Pall, Diplomatica latină cu referire la Transilvania (sec. XI-XV), în vol. Documente privind istoria României. Introducere. II. București, 1956, p. 291.

[27] I. Bogdan, Documentele. II, p. 408.

[28] A. Veress, Acta et epistolae, p. 75.

[29] Ibidem, p. 72.

[30] Ibidem, p. 49-50.

[31] I. Drăgan, Nobilimea românească, p. 233.

[32] În această privință remarc cu satisfacție considerațiile lămuritoare ale lui Șt. S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior, p. 210, care au arătat că nu toți cei care erau numiți „mitropoliți”, în vremurile discutate, erau altceva decât „episcopi”. Se elimină astfel și oscilațiile care au însoțit calificările Vadului și Feleacului.

[33] Ele sunt admise, pe bună dreptate, și de către I. Sabău, Relații politice, p. 240.

[34] Histoire de l`art roumain ancien. Paris, 1922, p. 87.

[35] Ajuns la cea dintâi formă grafică nearticulată a toponimului, trebuie să atrag atenția celor care se joacă cu ipotezele istorice în care este implicat, că acesta este numele oficial al localității.

[36] Vezi Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și Mitropolia Ardealului, în Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Ser. II. Tom. XXVII, 1904, p. 3-4.

[37] Textul ei este următorul: „… cu cheltuiala credincioșilor și cu ajutorul regelui Ferdinand I, al ministrului cultelor, Alexandru Lapedatu și al Comisiei Monumentelor Istorice din Cluj”. Ctitoria regală a atras și ea, în plus, atenția asupra bisericii. În scurgerea timpului, zeloșii istorici români care s-au ocupat de „noua istorie” a locului, au trecut însă cât mai mult sub tăcere faptul că arhitectul proiectul era celebrul Koós Károly, cu toate că stilul prea personal (puternic inspirat din arhitectura populară maghiară) se potrivea ca nuca-n perete cu goticul original.

[38] Istoria artei feudale în Țările Române. I. București, 1959, p. 567.

[39] Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996, p. 196.

[40] Bisericile din Feleac și Vad. Două ctitorii moldovenești în Transilvania. București, 1968. Reeditată în anul 2004, dar cu o carte pentru fiecare, având texte paralele în limbi străine, fără absolut nici o noutate.

[41] V. Drăguț, Arta gotică din România. București, 1979, p. 177. Mai târziu, M. Porumb, l-a citat și pe V. Drăguț (Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 21), ca și când opinia sa ar fi fost independentă, nu purceasă tot de la Vătășianu și de la el însuși (vezi V. Drăguț, Arta gotică în România, p. 177, 186, nota 97), încercând astfel să sprijine suplimentar teoria, prin glasul unei noi „autorități”.

[42] Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cluj-Napoca, 1982, p. 16.

[43] Mai întâi în broșura semnată cu I. A. Pop, Biserica ortodoxă din Feleac, ctitoria lui Ștefan cel Mare. [Cluj-Napoca, 1988], 23 p., apoi în Arta românească din Transilvania în epoca lui Ștefan cel Mare, în Pagini transilvane, 1, 1993, p. 80-83.

[44] Valeria V. Marchiș, Feleacul: schiță monografică. Cluj, 1934.

[45] În această privință nu avem certitudini. Fotografii noi, din unghiuri diferite, ar putea scoate la iveală câmpuri în relief, ulterior martelate. Cel puțin acesta ar fi cazul Feleacului. Formele de scuturi aproximativ identice (un colț superior ușor înclinat) există pe o foarte largă arie a artei gotice.

[46] Ceva mai departe, ne vom referi la clopotul de la Dâmbău, piesă care are aceiași valoare de interpretare.

[47] Semnalat de către B. P. Hașdeu, în Analele Academiei Române. Seria III. Dezbateri. III, 1882, p. 41. În anul 1922 se păstra la Blaj, conform unui doc. din Muz. Naț. de Ist. a Transilvaniei. Fond Comisiunea Monumentelor Istorice, C 3, 367. A dispărut apoi în împrejurări necunoscute.

[48] Elena Lința, Lucia Djamo-Diaconița, Olga Stoicovici, Catalogul manuscriselor slavo-române din București. București, Univ. Fac. de Limbi și Literaturi Străine, 1981, p. 119.

[49] I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 149.

[50] I. I. Solcanu, Artă și societate românească (sec. XIV-XVIII). București, 2002, p. 272.

[51] Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 19.

[52] V. Popa, Considerații critice cu privire la Mitropolia Transilvaniei în secolul al XV-lea și al XVI-lea și a raporturilor ei cu Moldova, în Mitropolia Banatului, 8, nr. 7-9, 1958, p. 411.

[53] I. I. Solcanu, Artă și societate, p. 272.

[54] M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 23. O „prigoan㔠atât de manifestă, care a îngăduit, în ambele cazuri, antecedente premoldave!

[55] A. Veress, Acta et epistolae, p. 172 și 304. Citările de surse la I. Sabău, Relațiile politice, p. 237; I. Toderașcu, Unitatea medievală. I, p. 145.

[56] Pentru ele vezi Pesty Fr., Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországon és a rácz despota czim. Budapest, 1877.

[57] Ukb., VI, p. 314. Comentarii la Lukács A., Țara Făgărașului în Evul Mediu (secolele XIII-XVI). București, 1999, p. 187.

[58] Lukács A. (Țara Făgărașului, p. 187) notează insolitul, dar l-a legat doar de starea de conflict dintre Matia și Ștefan. Or, dimpotrivă, menționarea sa reclama tocmai o relație preexistentă sau suspendată pe moment. Pentru Țara Românească, aproximativ în aceeași vreme, se pomenește folosindu-se pentru pretendenți și cetatea de la Rupea.

[59] Elekes L. (A magyar-román viszony, 1940, p. 194) a considerat că ea era rezervată tot Țării Românești, numai pentru că fusese înșirată după Făgăraș și Amlaș.

[60] Dintre toate sensurile sale, acesta pare cel mai potrivit aici. Vezi Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Condidit A. Barthal. Lipsiae, 1901, p. 209.

[61] Menționate de către V. Pârvan, Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Ungaria. București, 1905, p. 108; Șt. Pascu, Relațiile economice, p. 210-211; I. Sabău, Relațiile politice, p. 225. Este însă nevoie de o reverificare a sursei.

[62] Elekes L., Nagy István, p. 77, notă.

[63] Feudele ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Observații pe marginea izvoarelor, în Caietele Putnei, 1, nr. 1, 2005, p. 123-132.

[64] Ibidem, p. 129.

[65] Dicționar al științelor speciale ale istoriei. București, 1982, p. 225 (sub „stylionale”).

[66] Elekes L., Nagy István, p. 78.

[67] Hegy G., Bálványosvár és a nagypolitika (1456-1463). A Várdai és a losonci Dezsőfi csalad küzdelme a bálványosi uradalomért, în Erdélyi Múzeum, 67, nr. 3-4, 2005, p. 114.

[68] Primele acțiuni în justiție au început din 1468. Vezi Elekes L., Nagy István, p. 78.

[69] Nógrádi Á., A lázadás ára, în Erdélyi Múzeum, 67, nr. 3-4, 2005, p. 133.

[70] Ukb., VII, nr. 4356, p. 238.

[71] Elekes L., Nagy István moldovai vajda és Mátyás király. Budapest, 1937, p. 76-78;  Nógrádi Á., A lázadás ára, în Erdélyi Múzeum, 67, nr. 3-4, 2005, p. 133, nota 20. Nu știm de unde, Elekes L. a extras concluzia că despăgubirea s-ar fi făcut parțial și prin bani primiți de la Ștefan voievod.

[72] Bánfy család okl., II, p. 161.

[73] Comentariile sunt ale lui V. Motogna (Articole și documente. Contribuții la istoria românilor din v. XIII-XVI, Cluj, 1923, cap. intitulat Stăpânirea lui Ștefan cel Mare asupra Ciceului, p. 24). Dar, este de acum clar că moldovenii au folosit în Transilvania demnitari care erau numiți deopotriv㠄pârcălabi” sau „castelani”. Numele propriu, urmat de cognomenul de „diac”, nu conduce, nici el la nici o concluzie fermă: putea fi și un „neungur”, dar și un ungur aflat în slujba moldovenilor.

[74] I. Bogdan, Documentele. II, p. 318.

[75] I. Sabău, Relațiile politice, p. 231.

[76] Ukb., VII, nr. 4016, p. 25-26.

[77] I. Bogdan, Documentele. II, p. 385.

[78] Cronicile slavo-române, p. 49, 62, 71, 179. Cf. Șt. S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior, p. 458.

[79] Chestiunea era tranșată deja de către rege între anii 1469-1472. În 1475, teritoriul era scos din comitatul Dăbâca (V. Motogna, Articole și documente, p. 19-20).

[80] A. Veress, Acta et epistolae, p. 64-66.

[81] Ukb., VII, nr. 4068, p. 60.

[82] Ukb., VII, nr. 4284, p. 199-200. Zălogirea fusese făcută împreună cu Orăștie, dar la 1478 nu era vorba decât de orașul din urmă, nu și despre Cetatea de Baltă.

[83] Ukb., VII, nr. 4298, p. 208.

[84] Asemenea opinii au mai existat (un inventar al lor la I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 145), însă, pe cât se pare, astăzi au fost deja uitate. Dar, spre pildă, în perioada interbelică, se renunțase la donația sincronă și post 1484 (V. Motogna, Stăpânirea lui Ștefan cel Mare asupra Ciceului, p. 23).

[85] Ibidem, p. 130.

[86] Elekes L., Nagy István, p. 78.

[87] J. Chr. von Engel, Geschichte des Ugrischen Reichs und seiner Nebenländer. I. Halle, 1797, p. 149; Hurmuzaki II/2, p. 365. Documentul este menționat, cel mai nou, de către I. Drăgan, Despre numărul preoților români din Transilvania în jurul anului 1500, în vol. Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p. 292.

[88] I. Drăgan (Nobilimea românească, p. 143) a și făcut comparația cu impozitele Maramureșului.

[89] O parte redate de către Șt. S. Gorovei, Feudele ardelene, p. 126, nota 11. Mai întregim cu Gh. Anghel, Fortificații medievale de piatră din secolele XIII-XVI. Cluj-Napoca, 1986, p. 91 (14 sate la Cetatea de Baltă); N. Edroiu, Posesiunile domnilor Țării Românești și Moldovei în Transilvania (secolele XIV-XVI). Semnificații politico-sociale și cultural istorice, în vol. Istoria României. Pagini transilvane. Coord. D. Berindei. Cluj-Napoca, 1994, p. 49 (55 sate la Ciceu, „vreo 40”, la Cetatea de Baltă); A. E. Dörner, 55, respectiv 40 de sate (Istoria Transilvaniei. I (până la 1541). Cluj-Napoca, 2003, p. 285). 

[90] R. Constantinescu, Moldova și Transilvania, p. 19-20 (satele), 26 (harta). Lucrarea este una dintre cele mai puțin critice de care a avut parte cercetarea Evului Mediu transilvan. Numeroasele inadvertențe, confuzii și interpretări foarte personale nu au provocat nici un fel de prudență în preluarea lor. Spre exemplu, descrierea detaliată a domeniului Cetății de Baltă este făcut㠖 stupoare! – fără nici un fel de trimitere bibliografică ori arhivară. Mai departe, din harta anexată, vom înțelegem că în el a fost „turnat” și domeniul, separat și diferit, al fostei cetăți Gogan Varolea (aflată mult mai departe, spre est, în alt județ actual).

[91] Primul care oferă o cifră (54!) a fost I. Sabău, Relațiile politice, p. 238. În amănunt, ca bază de calcul, rămâne D. Prodan, Domeniul cetății Ciceu în 1553, în AIIACluj, 8, 1965, p. 73-113. Reluarea sintetică în vol. Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea. II. București, 1968, p. 142-143.

[92] A. Bunea, Vechile episcopii românești a Vadului, Geoagiului, Silvașului și Bălgradului. Blaj, 1904, p. 18; V. Motogna, Cetatea Ciceului, p. 28. M. Porumb, Ștefan cel Mare, p. 15, mai ales harta de la p. 87, care nu conțin nici un fel de hotare, ci doar puncte. În acest fel, un cititor neavizat ar putea înțelege, printre altele, că și orașul Dej aparținuse domeniului.

[93] R. Constantinescu, Moldova și Transilvania în vremea lui Petru Rareș. Relații politice și militare (1527-1546). București, 1978,, p. 12-14 ; I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 146; I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 428.

[94] Arh. Naț. Magh. Dl. 27.916. La Kádár J. (Szolnok-Doboka vármegye monográphiája. II. Deés, 1900, p. 395) numărul a fost citit „39”. De aici a început sarabanda cifrică a exagerărilor ulterioare.

[95] Nu șase, cum apare la I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 428. Detalii la aceste achiziții, vezi la I. Sabău, Relații politice, p. 238-239.

[96] Fontes Rerum Transilvanarum. IV, p. 50-53.

[97] Datele sunt calculate după Engel P., Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről. Budapest, 2001.

[98] M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 15, hartă la p. 88, unde Mediașul are tratamentul asemănător Dejului. Vezi mai sus, nota 89.

[99] Cifra corectă, ulterior „uitată”, este prezentă deja la I. Sabău, Relații politice, p. 238. A rămas neschimbată până la 1553, cu excepția satului Boian. Pentru situația din același an ultim, vezi D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea. II. București, 1968, p. 130.

[100] Localități menționate de către R. Constantinescu, Moldova și Transilvania, p. 19-21; I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 146; I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 428. Pe lângă amalgamarea cu domeniul cetății Gogan Varolea, motivația altor prezențe este identificarea eronată a numirilor (topicelor) maghiare. Un exemplu: Bazna este „Boianul de Jos”. 

[101] M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 15-16.

[102] I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 429.

[103] Adrian A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate în sec. XIII-XIV. Cluj-Napoca, 2005, p. 335.

[104] I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 421, atenuată la p. urm.

[105] Pentru ea, Șt. S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior, p. 521-528.

[106] I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 429.

[107] M. Porumb citează două piese de la Ciceu (Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 12 și 16), indicând sursa doar pentru prima (Kádár I., Szolnok-Dobokavármegye monográphiája, fără nimic altceva). În istoriografia românească ea a mai fost semnalată (Vezi citările lui I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 149). Din acest motiv, rămânem în ceață în legătură cu identitatea și descrierea detaliată. Avem un desen și o fotografie (M. Porumb, fig. 27). Desenul este favorabil pentru o identitate, interpretată în altă manieră grafică. Mai departe, fără să se explice nicăieri, numai pe alte căi, aflăm despre traseul primei pietre care, din satul Uriu, a ajuns la Cluj, iar de acolo, a fost „împrumutată pe termen nedefinit” de către Muzeul Național de Istorie al României, din București (inv. nr. 75.670). „Păstrarea sa cu cinste” în peretele amvonului bisericii reformate de la Uriu (M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 15), ni se pare o mică glumă pusă de astă dată pe „altarul” respectului ungurilor față de Ștefan cel Mare!

[108] R. Constantinescu, Moldova și Transilvania, p. 19-21; I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 145-146; I. A. Pop, Relații între Transilvania și Moldova, p. 428.

[109] Exemplul Bazna este „inventat” de R. Constantinescu (Moldova și Transilvania, p. 20). Piesele reale reproduse, fără nici un comentariu detaliat, la M. Porumb, Ștefan cel Mare, p. 73 (medalionul), 74 (turnul de poartă cu medalionul), 75 (piatra cu bovideu în semiprofil) și 76 (ansamblul bisericii, văzut dinspre nord-est, în care doar un cunoscător al bisericii poate remarca poziția pietrei).

[110] M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, foto. 80 și 81. În text nu există nici un comentariu la această piesă, dar așezarea ei în substanța volumului, solicită interpretarea potrivit căreia s-a dorit asocierea cu simbolurile moldave.

[111] Pentru inscripții vezi Corpus Inscriptionum Latinarum. Ed. Th. Mommsen. III. Berolini, 1873, nr. 961; Inscripțiile Daciei romane. III/4. București, 1988, nr. 98, 99. Nu se cunoaște proveniența acestor materiale pentru că nu se semnalează nici o așezare romană în apropiere (S. A. Luca, Z. K. Pinter, A. Georgescu, Repertoriul arheologic al județului Sibiu. Sibiu, 2003, p. 95).

[112] Möller I., A Vajda-Hunyadi vár építési korai. Budapest, 1913, pl. VIII color, identificarea la p. 19. Copia, în acuarelă și mult micșorată, nu este prea clară. În afara capului de bovideu, nu se disting alte detalii. Între timp, după curgerea anilor, fresca a ajuns ilizibilă. Atenționăm că ar fi vorba despre trunchiul de familie din care s-au tras antecesorii stăpâni ai Ciceului.

[113] Dávid L., A középkori Udvarhélyszék mûvészeti emlékei. Bukarest, 1981, p. 340, desen fig. 338/2; M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 16 (fără citarea sursei desenului).

[114] Dávid L., A középkori Udvarhélyszék, p. 263-264. La M. Porumb (Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 34) a ajuns însă fără vreo asociere cu vicevoievodul, doar cu inscripția „Stema Moldovei (?)”, fără să se indice sursa de preluare (desen cert recopiat) și fără a se sublinia contextul clar (mai multe chei de boltă, cu decor heraldic, dintre care …, etc.).

[115] Dávid. L., A középkori Udvarhélyszék, p. 263.

[116] Nagy I., Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. I. Pest, 1857, p. 114 (Francisc), 124 (Emeric), 128 (stema). Emblema cu ornatele care ne interesează a fost montată, împreună cu o inscripție edificatoare (Ballassa, anno 1544), în cetatea de la Diósgyőr (Czeglédy Ilona, A diósgyőri vár. Budapest, 1988, p. 66, fig. 45.  

[117] Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi până la 1700. Cluj-Napoca, 2004, p. 437, pl. 96/3 și 3A ; p. 484, pl. 145/7 ; M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 14 (Turea, fără citarea sursei).

[118] Benkő E., A középkori Székelykeresztúr-szék régészeti topográfiája. Budapest, 1992, tab. 69/3.

[119] Cercetare arheologică personală, din cetatea Tg. Mureș.

[120] Semnalată de către Delia Roman, Cahle din colecțiile Muzeului Castelului Corvineștilor - Hunedoara. Comunicare la Sesiunea de comunicări a Muzeului Astra, Sibiu, 17-19 mai 2006.

[121] Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania, p. 477, pl. 138/8 și 8A; M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 14 (fără citarea sursei).

[122] Inaugurată în secolul al XV-lea, pentru capete încoronate, și treptat extinsă la alte personaje importante.

[123] Spre pildă, stema Moldovei de pe Tetraevangheliarul de la Sibiu, din anul 1546. Dar, mai devreme, hârtia filigranată cu „cap de bour” a multor manuscrise ștefaniene nu și-a descoperit încă sursa certă, cu toate că, în general, toți bibliofilii admit că nu s-a produs în Moldova.

[124] Pentru a nu avea surpriza unor viitoare „descoperiri insolite”, vom mai face atenționarea preventivă că breslele de măcelari au folosit curent simbolul capului de „bour” (= bovideu) în marcarea unor construcții ori semne de breaslă (lăzi, stindarde, table de convocare etc.). Evident, ele nu au nimic a face cu Moldova.

[125] Prima analiză aparține lui Holl I., Középkori kályhacsempék Magyarországon (I), în Budapest Régiségei, 18, 1958, p. 292 și urm.. Altă interpretare, către sfârșitul sec. XV. Trecere în revistă a opiniilor și datelor mai noi la Buzás G, Lővei P., în vol. Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1993, p. 203. Acolo, se fac esențiale trimiteri la contribuțiile lui Z. Smetánka, J. Kouba, Balogh Jolán, Rosemarie Franz, P. J. Michna, K. Strauss, Szatmári Sarolta, Feld I., Tamási Judit.

[126] Prin aceasta ne raliem rezervei lui P. Diaconu în legătură cu unitatea și mărimea exagerată a sobei reconstituite după descoperirile din „Casa domneasc㔠din Câmpul șanțurilor. O parte din cahlele ei au compus sobe mai mici, pe care trebui să le vedem în interiorul cetății.

[127] Victoria P. Batariuc, Cahle cu elemente heraldice descoperite la Baia, în Herb, 1 (6), nr. 1-2, 1999, p. 87-100. Cahla făr㠄stăpân” are un scut cu o pasăre cu aripi deschise, timbrare cu coif încoronat, și majuscula M repetată. Pasărea a fost socotită, probabil cu destul grăbire, acvilă. Notăm doar în treacăt, că o pasăre cu aripile desfăcute (corb doar pentru că știm exact cui i-a aparținut), este redat pe frontonul bisericii mănăstirii franciscane de la Teiuș, ctitorită de către Ioan de Hunedoara (1449), pe un capitel al aulei castelului de la Hunedoara (1451 ori post), pe sarcofagul de la Alba Iulia (început de sec. XVI). În acest caz, litera M devine inițiala regelui Matia. Pe moment, cităm doar utilizarea aceleiași litere pe scuturile celebrului corp militar de elită, pedestru, al regelui (Zarnóczki A., Mátyás király katonái. Budapest, 1992, pl. I, XI).  Ar putea, de asemenea, să reprezinte și vulturul din stema Jagellonilor. Dar, în cazul din urmă, semnificația literei M se ascunde.

[128] Adrian A. Rusu, Cahle din Transilvania (I), în Ziridava, 19-20, 1996, p. 144, cu indicarea locurilor în care s-au semnalat discuri. Între timp, repertoriul a fost mărit.

[129] Arta epocii lui Ștefan cel Mare. Relații cu lumea occidentală, în vol. Ștefan cel Mare și Sfânt. Portret în istorie. Putna, 2003, p. 253-290.

[130] În corespondența cu Bistrița, Ștefan pomenește, în 1481, numele aurarului Anthonius (Ukb., VII, nr. 4391, p. 259).

[131] Un exemplu tipic la Cr. Moiesescu: „ponderea și aportul meșterilor străini rămâne relativ neînsemnat în raport cu numărul și intensa activitate a meșterilor autohtoni. Considerăm că meșterii veniți din afara hotarelor țării erau solicitați în cazuri cu totul speciale, mai ales pentru construirea de fortificații și clădiri cu un caracter aparte sau când meșterii locali erau neîndestulători” (Procedee tehnice, materiale și meșteri constructori români în evul mediu, în BMI, nr. 1, 1985, p. 29). Dar, ce rămânea oare demn de consemnat în cronica istorică, în afara fortificațiilor sau „clădirilor aparte”? Încă de la Gh. Balș (Bisericile lui Ștefan cel Mare, în BCMI, 18, 1925) și V. Vătășianu (Istoria artei în Țările Române, p. 250-251, 274-275) aportul transilvan a fost bine preliminat. Mai apoi, a mai fost enunțat (V. Drăguț, Arta gotică în România. București, 1979, p. 149). Corina Popa (Biserici-sală gotice din nordul Transilvaniei, în vol. Pagini de artă veche românească. IV. București, 1981, p. 81-82) și G. Mândrescu (Arhitectura în stil Renaștere la Bistrița. Cluj-Napoca, 1999, p. 90) au demonstrat clar similaritatea unor decoruri din „incubatorul de meșteri” cel mai apropiat Moldovei. O sinteză vezi și la Victoria P. Batariuc, Cetatea de scaun a Sucevei. Monografie. Suceava, 2004, p. 46-48. Ultima tratare specială de istoria artei la Mira Voitec-Dordea, Reflexe gotice in arhitectura Moldovei. București, 2004, p. 39-62. Tot autoarea din urmă are încă naivitatea de a afirma că transferurile s-au produs în primul rând pentru că Ștefan cel Mare, personal, văzuse realizările din Transilvania, care, plăcându-i, au fost comandate și în Moldova (p. 44). Nu era nevoie, atunci sau în oricare alt moment, ca un principe să aibă contacte personale cu un stil ori o decorație particulară, pentru ca ea să fie sau nu extinsă în teritoriul guvernat. Asupra acestor tipuri de relaționări, promitem să revenim în curând.

[132] Ne limităm să semnalăm confuzia dintre cele două Ciceuri ardelene: unul cu un adaos toponimic despărțit de cratimă (jud. Bistrița-Năsăud) și Ciceul simplu (jud. Harghita). Ironia face ca administrația românească să fi acceptat tocmai diluarea numelui localității cetății stăpânite odinioară de către Moldova într-unul cvadruplat și sufixat cu adausuri dintre cele mai comune și nesemnificative (-Corabia, -Giulești, -Mihăiești, -Poieni). R. Constantinescu, Moldova și Transilvania, p. 38. Aceiași eroare la C. Șerban (Principalele cetăți din Transilvania în secolele XIV-XVII, în Studii și Articole de Istorie, 53-54, 1988, p. 246).

[133] Pentru descrierea ruinelor vezi V. Mizgan, Câteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud. Bistrița-Năsăud), în Rev. Bistriței, 12-13, 1999, p. 329-336. Ca o curiozitate, care demonstrează păstrarea unor ruine, amintim că stema comitatului Solnocului Interior, aprobată de Maria Terezia, în 1746, cuprindea în câmpul inferior, imaginea ruinelor cetății, alături de o piatră de moară care era extrasă din dealul pe care se înălțau ruinele. Kádár J., Szolnok-Dobokavármegye monographiája. III. Deés, 1900, p. 171.

[134] Pentru marcarea lui vezi fragmentul din cartarea împăratului Iosif al II-lea, reprodus de către noi (Adrian A. Rusu, Castelarea, CD. Obiectivele, sub voce). Astăzi, foarte puțină lume știe să indice amplasamentul. Când cineva va pune vreodată și acolo un monument, îl va încredința spre grijă comunităților românești, maghiare și rrome, care, ocupă localitatea în proporții egale.

[135] Cetatea de Baltă = Castelul Haller (R. Constantinescu, Moldova și Transilvania, p. 24; C. Șerban, Principalele cetăți, p. 244-245).

[136] Gh. Anghel, Fortificații medievale, p. 92-94. Datorită carențelor frapante ale planului de cetate publicat (confecționat în birou!), nu l-am reprodus în noua mea sinteză (Castelarea carpatică) și recomandăm evitarea lui.

[137] Adrian A. Rusu, în AIIAIași, XXII/2, 1985, p. 743-746. Iată și paradoxul: am fost singurul „patriot” care am condamnat tratamentul „sabotor”, dar toți cei care au fost „aulic” implicați în frenezia aniversărilor au trecut sub tăcere actul incalificabil de iresponsabilitate morală și științifică. Din păcate, și această pată de culoare trebuie reținută pentru a percepe distanța dintre fondul și forma cu care ne înconjurăm istoria. 

[138] Specificate în anul 1478. Vezi Ukb., VII, nr. 4271, p. 190. Iarăși incorect, aceeași biserică catolică a „devenit” românească și chiar zugrăvită (probabil real, dar cu statutul religios indicat de către noi) cu ajutor de la Ștefan cel Mare. Vezi N. Edroiu, Posesiunile domnilor, p. 61.

[139] V. Vătășianu, Istoria artei feudale în Țările Române. București, 1959, p. 569.

[140] I. Toderașcu, Unitatea românească, p. 149; N. Edroiu, Posesiunile domnilor, p. 60; M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 23.

[141] Șt. S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior , p. 299-301.

[142] P. Ș. Năsturel, Preluarea picturii exterioare bizantine în Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare, în vol. Ștefan cel Mare și Sfânt. Atlet al credinței creștine. Putna, 2004, p. 455-464.

[143] M. Porumb, Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 27-31.

[144] Ioan de Hunedoara și românii din vremea sa. Studii. Cluj-Napoca, 1999, p. 291-292.

[145] N. Iorga, Brașovul și românii. Scrisori și lămuriri. București, 1905, p. 91.

[146] Pentru originea formelor vezi Th. Eser, Unter Tage, unter Wasser. Nürnberger Artefakte als archäologische Funde, în vol. Quasi Centrum Europae. Europa kauft in Nürnberg 1400-1800. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 2002, p. 103-105. Aceleași piese erau folosite ca decor de vesminte și harnașamente. Vezi E. Wagner, Zoroslava Drobná, J. Durdík, Medieval Costume, Armour and Weapons. Mineola, New York, 1999, partea I-a, pl. 82/2 (costum de nobil german de la sfârșitul sec. al XIV-lea), partea a IX-a, pl. 9 (reprezentare de cal de călărie de la 1380). 

[147] Începutul analizei la V. Vătășianu, Istoria artei, p. 890.

[148] Benkő E., Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Budapest-Kolozsvár, 2002, p. 290-291. La M. Porumb (Ștefan cel Mare și Transilvania, p. 18), trimiterea este eronată (p. 220-221). Clopotul a fost topit.

[149] Instituții feudale din Țările Române. Dicționar. București, 1988, p. 350.

[150] Benkő E., Erdély középkori harangjai, p. 291. A rămas nemărturisit motivul excluderii celorlalți voievozi moldoveni, între cele două domnii indicate. Dar, vom vedea imediat că soluția era la îndemână pentru toți cercetătorii români care s-ar fi întors la izvorul actelor. Însă, relaționarea a fost lăsată în sarcina noastră, fapt pentru care nu ar trebui să mulțumim cuiva, dimpotrivă, ar merita să atenționăm, odată în plus, asupra felului superficial în care s-au manipulat „dovezile” de care ne ocupăm.

[151] Documenta Romaniae Historica. B. Moldova. II. București, 1976, p. 318-319 (prima mențiune) și 402-403 (ultima). Familia sa nu a fost identificată. S-a sugerat că ar putea fi identic cu un pârcălab de Hotin, menționat doar în 1487 (Ibidem. III. București, 1980, indice, sub voce). Semnalarea acestor informații o datorez lui Șt. S. Gorovei, căruia îi adresez, și aici, cuvenite mulțumiri. Inițial, nu mi-aș fi închipuit că cei implicați anterior, ar fi lăsat deoparte această verificare elementară. Dar, toată lumea greșește …, iar datoria urmașilor este să opereze corecțiile.

[152] Capitol în vol. M. Porumb, Pictura românească din Transilvania. I (sec. XIV-XVII). Cluj-Napoca, 1981, p. 43-55. Justificarea nu este făcută, ea rezultând doar indirect pe baza generalității potrivit căreia „influența marelui voievod moldovean era o realitate ce se manifesta cu vigoare” în provincia intracarpatică (p. 44).